Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pervert" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "перверт" на български език

EnglishBulgarian

Pervert

[Извратеняк]
/pərvərt/

noun

1. A person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior

  synonym:
 • pervert
 • ,
 • deviant
 • ,
 • deviate
 • ,
 • degenerate

1. Човек, чието поведение се отклонява от това, което е приемливо, особено при сексуално поведение

  синоним:
 • извратеняк
 • ,
 • девиант
 • ,
 • отклонявам
 • ,
 • изродени

verb

1. Corrupt morally or by intemperance or sensuality

 • "Debauch the young people with wine and women"
 • "Socrates was accused of corrupting young men"
 • "Do school counselors subvert young children?"
 • "Corrupt the morals"
  synonym:
 • corrupt
 • ,
 • pervert
 • ,
 • subvert
 • ,
 • demoralize
 • ,
 • demoralise
 • ,
 • debauch
 • ,
 • debase
 • ,
 • profane
 • ,
 • vitiate
 • ,
 • deprave
 • ,
 • misdirect

1. Покварен морално или по невнимание или чувственост

 • "Разврат на младите хора с вино и жени"
 • "Сократ беше обвинен в корупция на млади мъже"
 • "Училищните съветници подриват ли малките деца?"
 • "Корумпира морала"
  синоним:
 • корумпиран
 • ,
 • извратеняк
 • ,
 • подривам
 • ,
 • деморализира
 • ,
 • деморализиране
 • ,
 • debauch
 • ,
 • дебаза
 • ,
 • профана
 • ,
 • vitiate
 • ,
 • разврат
 • ,
 • Misdirect

2. Practice sophistry

 • Change the meaning of or be vague about in order to mislead or deceive
 • "Don't twist my words"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • twist around
 • ,
 • pervert
 • ,
 • convolute
 • ,
 • sophisticate

2. Практикува софистика

 • Променете значението на или бъдете неясни, за да заблудите или заблудите
 • "„не усуквайте думите ми“"
  синоним:
 • усукване
 • ,
 • усукване наоколо
 • ,
 • извратеняк
 • ,
 • съкрушителен
 • ,
 • изтънчен

3. Change the inherent purpose or function of something

 • "Don't abuse the system"
 • "The director of the factory misused the funds intended for the health care of his workers"
  synonym:
 • pervert
 • ,
 • misuse
 • ,
 • abuse

3. Променете присъщата цел или функция на нещо

 • "„не злоупотребявайте със системата“"
 • "„директорът на фабриката злоупотреби със средствата, предназначени за здравеопазване на работниците му“"
  синоним:
 • извратеняк
 • ,
 • злоупотреба