Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Perturb на български език

EnglishBulgarian

Perturb

/pərtərb/

verb

1. Disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed

 • "She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill"
  synonym:
 • perturb
 • ,
 • unhinge
 • ,
 • disquiet
 • ,
 • trouble
 • ,
 • cark
 • ,
 • distract
 • ,
 • disorder

1. Смущавайте ума или правете неприятно или причинявайте притеснение или тревожност

 • "Тя беше доста смутена от новината, че баща й е тежко болен"
  синоним:
 • смут
 • ,
 • Unhinge
 • ,
 • disquiet
 • ,
 • проблем
 • ,
 • кора
 • ,
 • разсейване
 • ,
 • разстройство

2. Disturb or interfere with the usual path of an electron or atom

 • "The electrons were perturbed by the passing ion"
  synonym:
 • perturb

2. Смущават или пречат на обичайния път на електрон или атом

 • "Електроните бяха смутени от преминаващия йон"
  синоним:
 • смут

3. Cause a celestial body to deviate from a theoretically regular orbital motion, especially as a result of interposed or extraordinary gravitational pull

 • "The orbits of these stars were perturbed by the passings of a comet"
  synonym:
 • perturb

3. Накарайте небесното тяло да се отклони от теоретично редовно орбитално движение, особено в резултат на намесено или извънредно гравитационно дърпане

 • "„орбитите на тези звезди бяха смутени от преминаването на комета“"
  синоним:
 • смут

4. Throw into great confusion or disorder

 • "Fundamental islamicists threaten to perturb the social order in algeria and egypt"
  synonym:
 • perturb
 • ,
 • derange
 • ,
 • throw out of kilter

4. Хвърлят в голямо объркване или разстройство

 • "„фундаменталните ислямисти заплашват да нарушат социалния ред в алжир и египет“"
  синоним:
 • смут
 • ,
 • derange
 • ,
 • изхвърлете от килтер