Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "personal" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "личен" на български език

EnglishBulgarian

Personal

[Личен]
/pərsɪnəl/

noun

1. A short newspaper article about a particular person or group

  synonym:
 • personal

1. Кратка статия във вестник за конкретен човек или група

  синоним:
 • личен

adjective

1. Concerning or affecting a particular person or his or her private life and personality

 • "A personal favor"
 • "For your personal use"
 • "Personal papers"
 • "I have something personal to tell you"
 • "A personal god"
 • "He has his personal bank account and she has hers"
  synonym:
 • personal

1. Относно или засягащ конкретно лице или неговия личен живот и личност

 • "Лична услуга"
 • "За ваша лична употреба"
 • "Лични документи"
 • "Имам нещо лично да ви кажа"
 • "Личен бог"
 • "Той има личната си банкова сметка, а тя има нейната"
  синоним:
 • личен

2. Particular to a given individual

  synonym:
 • personal

2. По-специално на даден индивид

  синоним:
 • личен

3. Of or arising from personality

 • "Personal magnetism"
  synonym:
 • personal

3. На или произтичащи от личността

 • "Личен магнетизъм"
  синоним:
 • личен

4. Intimately concerning a person's body or physical being

 • "Personal hygiene"
  synonym:
 • personal

4. Интимно относно тялото или физическото същество на човек

 • "Лична хигиена"
  синоним:
 • личен

5. Indicating grammatical person

 • "Personal verb endings"
  synonym:
 • personal

5. Посочване на граматичен човек

 • "Лични глаголни окончания"
  синоним:
 • личен

Examples of using

I have something personal to discuss with you.
Трябва да обсъдя нещо лично с Вас.
I have something personal to discuss with you.
Трябва да обсъдя нещо лично с тебе.
I have something personal to discuss with Tom.
Трябва да обсъдя нещо лично с Том.