Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "permanent" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "постоянен" на български език

EnglishBulgarian

Permanent

[Постоянен]
/pərmənənt/

noun

1. A series of waves in the hair made by applying heat and chemicals

  synonym:
 • permanent wave
 • ,
 • permanent
 • ,
 • perm

1. Серия вълни в косата, направени чрез прилагане на топлина и химикали

  синоним:
 • постоянна вълна
 • ,
 • постоянен
 • ,
 • Перм

adjective

1. Continuing or enduring without marked change in status or condition or place

 • "Permanent secretary to the president"
 • "Permanent address"
 • "Literature of permanent value"
  synonym:
 • permanent
 • ,
 • lasting

1. Продължаване или издръжливост без маркирана промяна в състоянието или състоянието или мястото

 • "Постоянен секретар на президента"
 • "Постоянен адрес"
 • "Литература на постоянна стойност"
  синоним:
 • постоянен
 • ,
 • траен

2. Not capable of being reversed or returned to the original condition

 • "Permanent brain damage"
  synonym:
 • permanent

2. Не може да бъде обърнат или върнат в първоначалното състояние

 • "Постоянно увреждане на мозъка"
  синоним:
 • постоянен