Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pen" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "писалка" на български език

EnglishBulgarian

Pen

[Писалка]
/pɛn/

noun

1. A writing implement with a point from which ink flows

  synonym:
 • pen

1. Инструмент за писане с точка, от която тече мастило

  синоним:
 • писалка

2. An enclosure for confining livestock

  synonym:
 • pen

2. Заграждение за ограничаване на добитъка

  синоним:
 • писалка

3. A portable enclosure in which babies may be left to play

  synonym:
 • playpen
 • ,
 • pen

3. Преносимо заграждение, в което бебетата могат да бъдат оставени да играят

  синоним:
 • playpen
 • ,
 • писалка

4. A correctional institution for those convicted of major crimes

  synonym:
 • penitentiary
 • ,
 • pen

4. Поправителна институция за осъдени за тежки престъпления

  синоним:
 • пенитенциарен
 • ,
 • писалка

5. Female swan

  synonym:
 • pen

5. Женски лебед

  синоним:
 • писалка

verb

1. Produce a literary work

 • "She composed a poem"
 • "He wrote four novels"
  synonym:
 • write
 • ,
 • compose
 • ,
 • pen
 • ,
 • indite

1. Създайте литературно произведение

 • "Тя съчини стихотворение"
 • "Написал е четири романа"
  синоним:
 • пишете
 • ,
 • съчинявам
 • ,
 • писалка
 • ,
 • индит

Examples of using

The pen I lost yesterday was new.
Химикалката, която загубих вчера, беше нова.
I'm looking for my pen.
Търся си химикалката.
Is this your pen?
Това твоята химикалка ли е?