Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "palm" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "палм" на български език

EnglishBulgarian

Palm

[Палма]
/pɑm/

noun

1. The inner surface of the hand from the wrist to the base of the fingers

  synonym:
 • palm
 • ,
 • thenar

1. Вътрешната повърхност на ръката от китката до основата на пръстите

синоним:
 • длан,
 • thenar

2. A linear unit based on the length or width of the human hand

  synonym:
 • palm

2. Линейна единица въз основа на дължината или ширината на човешката ръка

синоним:
 • длан

3. Any plant of the family palmae having an unbranched trunk crowned by large pinnate or palmate leaves

  synonym:
 • palm
 • ,
 • palm tree

3. Всяко растение от семейство palmae с неразклонен ствол, увенчан с големи перисти или палмови листа

синоним:
 • длан,
 • палмово дърво

4. An award for winning a championship or commemorating some other event

  synonym:
 • decoration
 • ,
 • laurel wreath
 • ,
 • medal
 • ,
 • medallion
 • ,
 • palm
 • ,
 • ribbon

4. Награда за спечелване на първенство или възпоменание на друго събитие

синоним:
 • декорация,
 • лавров венец,
 • медал,
 • медальон,
 • длан,
 • лента

verb

1. Touch, lift, or hold with the hands

 • "Don't handle the merchandise"
  synonym:
 • handle
 • ,
 • palm

1. Докоснете, повдигнете или задръжте с ръце

 • "„не се справяйте със стоката“"
синоним:
 • дръжка,
 • длан