Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "painful" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "болезнено" на български език

EnglishBulgarian

Painful

[Болезнен]
/penfəl/

adjective

1. Causing physical or psychological pain

 • "Worked with painful slowness"
  synonym:
 • painful

1. Причинява физическа или психологическа болка

 • "Работи с болезнена бавност"
синоним:
 • болезнен

2. Causing misery or pain or distress

 • "It was a sore trial to him"
 • "The painful process of growing up"
  synonym:
 • afflictive
 • ,
 • painful
 • ,
 • sore

2. Причинявайки мизерия или болка или дистрес

 • "Това беше възпалено изпитание за него"
 • "Болезненият процес на израстване"
синоним:
 • страдащ,
 • болезнен,
 • възпалена

3. Exceptionally bad or displeasing

 • "Atrocious taste"
 • "Abominable workmanship"
 • "An awful voice"
 • "Dreadful manners"
 • "A painful performance"
 • "Terrible handwriting"
 • "An unspeakable odor came sweeping into the room"
  synonym:
 • atrocious
 • ,
 • abominable
 • ,
 • awful
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • painful
 • ,
 • terrible
 • ,
 • unspeakable

3. Изключително лошо или недоволно

 • "Зверски вкус"
 • "Гнусна изработка"
 • "Ужасен глас"
 • "Ужасни маниери"
 • "Болезнено изпълнение"
 • "Ужасен почерк"
 • "Неописуема миризма дойде в стаята"
синоним:
 • зверски,
 • гнусен,
 • ужасен,
 • ужасен,
 • болезнен,
 • страшен,
 • неописуем

4. Causing physical discomfort

 • "Bites of black flies are more than irritating
 • They can be very painful"
  synonym:
 • irritating
 • ,
 • painful

4. Причинявайки физически дискомфорт

 • "Хапки от черни мухи са повече от дразнещи
 • Те могат да бъдат много болезнени"
синоним:
 • дразнещ,
 • болезнен