Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overwork" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "преумора" на български език

EnglishBulgarian

Overwork

[Преумора]
/oʊvərwərk/

noun

1. The act of working too much or too long

 • "He became ill from overwork"
  synonym:
 • overwork
 • ,
 • overworking

1. Актът на работа твърде много или твърде дълго

 • "Разболя се от преумора"
  синоним:
 • преумора

verb

1. Use too much

 • "This play has been overworked"
  synonym:
 • overwork

1. Използвайте твърде много

 • "Тази пиеса е преуморена"
  синоним:
 • преумора

2. Work excessively hard

 • "He is exploiting the students"
  synonym:
 • overwork
 • ,
 • exploit

2. Работете прекалено усилено

 • "Той експлоатира учениците"
  синоним:
 • преумора
 • ,
 • експлоатирам