Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overcast" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "облачно" на български език

EnglishBulgarian

Overcast

[Облачно]
/oʊvərkæst/

noun

1. The state of the sky when it is covered by clouds

  synonym:
 • cloudiness
 • ,
 • cloud cover
 • ,
 • overcast

1. Състоянието на небето, когато е покрито с облаци

  синоним:
 • облачност
 • ,
 • облачна покривка
 • ,
 • облачно

2. Gloomy semidarkness caused by cloud cover

  synonym:
 • cloudiness
 • ,
 • overcast

2. Мрачна полутъмнина, причинена от облачната покривка

  синоним:
 • облачност
 • ,
 • облачно

3. A long whipstitch or overhand stitch overlying an edge to prevent raveling

  synonym:
 • overcast
 • ,
 • overcasting

3. Дълъг камшичен шев или горен шев над ръба, за да се предотврати накланяне

  синоним:
 • облачно
 • ,
 • надценяване

4. A cast that falls beyond the intended spot

  synonym:
 • overcast

4. Гипс, който пада отвъд предвиденото място

  синоним:
 • облачно

verb

1. Make overcast or cloudy

 • "Fall weather often overcasts our beaches"
  synonym:
 • overcast
 • ,
 • cloud

1. Направете облачно или облачно

 • "Есенното време често замъглява плажовете ни"
  синоним:
 • облачно
 • ,
 • облак

2. Sew over the edge of with long slanting wide stitches

  synonym:
 • overcast

2. Шийте над ръба на с дълги наклонени широки шевове

  синоним:
 • облачно

3. Sew with an overcast stitch from one section to the next

 • "Overcast books"
  synonym:
 • overcast

3. Шийте с облачен шев от една секция до следващата

 • "„облагородени книги“"
  синоним:
 • облачно

adjective

1. Filled or abounding with clouds

  synonym:
 • cloud-covered
 • ,
 • clouded
 • ,
 • overcast
 • ,
 • sunless

1. Изпълнени или изобилстващи от облаци

  синоним:
 • облачно покрит
 • ,
 • замъглено
 • ,
 • облачно
 • ,
 • без слънце