Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "origination" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "произход" на български език

EnglishBulgarian

Origination

[Произход]
/ərɪʤəneʃən/

noun

1. An event that is a beginning

 • A first part or stage of subsequent events
  synonym:
 • origin
 • ,
 • origination
 • ,
 • inception

1. Събитие, което е начало

 • Първа част или етап от последващи събития
  синоним:
 • произход
 • ,
 • начало

2. The act of starting something for the first time

 • Introducing something new
 • "She looked forward to her initiation as an adult"
 • "The foundation of a new scientific society"
  synonym:
 • initiation
 • ,
 • founding
 • ,
 • foundation
 • ,
 • institution
 • ,
 • origination
 • ,
 • creation
 • ,
 • innovation
 • ,
 • introduction
 • ,
 • instauration

2. Актът на започване на нещо за първи път

 • Въвеждане на нещо ново
 • "Тя очакваше с нетърпение посвещението си като възрастен"
 • "Основаването на ново научно общество"
  синоним:
 • иницииране
 • ,
 • основаване
 • ,
 • фондация
 • ,
 • институция
 • ,
 • произход
 • ,
 • създаване
 • ,
 • иновация
 • ,
 • въведение