Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "organize" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "организирай" на български език

EnglishBulgarian

Organize

[Организирам]
/ɔrgənaɪz/

verb

1. Create (as an entity)

 • "Social groups form everywhere"
 • "They formed a company"
  synonym:
 • form
 • ,
 • organize
 • ,
 • organise

1. Създайте ( като образувание )

 • "Социалните групи се формират навсякъде"
 • "„те създадоха компания“"
синоним:
 • форма,
 • организирам,
 • организирам

2. Cause to be structured or ordered or operating according to some principle or idea

  synonym:
 • organize
 • ,
 • organise

2. Причина да бъде структурирана или поръчана или работеща според някакъв принцип или идея

синоним:
 • организирам,
 • организирам

3. Plan and direct (a complex undertaking)

 • "He masterminded the robbery"
  synonym:
 • mastermind
 • ,
 • engineer
 • ,
 • direct
 • ,
 • organize
 • ,
 • organise
 • ,
 • orchestrate

3. План и директно ( сложно предприятие )

 • "Той овладял грабежа"
синоним:
 • mastermind,
 • инженер,
 • директен,
 • организирам,
 • организирам,
 • оркестрирам

4. Bring order and organization to

 • "Can you help me organize my files?"
  synonym:
 • organize
 • ,
 • organise
 • ,
 • coordinate

4. Въведете ред и организация

 • "Можете ли да ми помогнете да организирам моите файлове?"
синоним:
 • организирам,
 • организирам,
 • координати

5. Arrange by systematic planning and united effort

 • "Machinate a plot"
 • "Organize a strike"
 • "Devise a plan to take over the director's office"
  synonym:
 • organize
 • ,
 • organise
 • ,
 • prepare
 • ,
 • devise
 • ,
 • get up
 • ,
 • machinate

5. Организирайте чрез систематично планиране и обединени усилия

 • "Машиниране на сюжет"
 • "Организирайте стачка"
 • "Разработете план за поемане на кабинета на директора"
синоним:
 • организирам,
 • организирам,
 • пригответе,
 • измислица,
 • ставам,
 • Machinate

6. Form or join a union

 • "The auto workers decided to unionize"
  synonym:
 • unionize
 • ,
 • unionise
 • ,
 • organize
 • ,
 • organise

6. Форма или присъединяване към съюз

 • "„автомобилните работници решиха да се обединят“"
синоним:
 • unionize,
 • unionise,
 • организирам,
 • организирам