Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "opposition" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "опозиция" на български език

EnglishBulgarian

Opposition

[опозиция]
/ɑpəzɪʃən/

noun

1. The action of opposing something that you disapprove or disagree with

 • "He encountered a general feeling of resistance from many citizens"
 • "Despite opposition from the newspapers he went ahead"
  synonym:
 • resistance
 • ,
 • opposition

1. Действието да се противопоставите на нещо, с което не одобрявате или не сте съгласни

 • "Той срещна общо чувство на съпротива от много граждани"
 • "Въпреки противопоставянето на вестниците той продължи напред"
  синоним:
 • съпротивление
 • ,
 • опозиция

2. The relation between opposed entities

  synonym:
 • opposition
 • ,
 • oppositeness

2. Връзката между противоположните образувания

  синоним:
 • опозиция
 • ,
 • противопоставяне

3. The act of hostile groups opposing each other

 • "The government was not ready for a confrontation with the unions"
 • "The invaders encountered stiff opposition"
  synonym:
 • confrontation
 • ,
 • opposition

3. Актът на враждебни групи, противопоставящи се един на друг

 • "Правителството не беше готово за конфронтация със синдикатите"
 • "Нашествениците срещнаха твърда опозиция"
  синоним:
 • конфронтация
 • ,
 • опозиция

4. A contestant that you are matched against

  synonym:
 • opposition
 • ,
 • opponent
 • ,
 • opposite

4. Състезател, срещу когото сте съпоставени

  синоним:
 • опозиция
 • ,
 • опонент
 • ,
 • противоположно

5. A body of people united in opposing something

  synonym:
 • opposition

5. Тяло от хора, обединени в противопоставянето на нещо

  синоним:
 • опозиция

6. A direction opposite to another

  synonym:
 • opposition

6. Посока, противоположна на друга

  синоним:
 • опозиция

7. An armed adversary (especially a member of an opposing military force)

 • "A soldier must be prepared to kill his enemies"
  synonym:
 • enemy
 • ,
 • foe
 • ,
 • foeman
 • ,
 • opposition

7. Въоръжен противник ( особено член на противоположни военни сили )

 • "Войник трябва да е готов да убие враговете си"
  синоним:
 • враг
 • ,
 • Феман
 • ,
 • опозиция

8. The major political party opposed to the party in office and prepared to replace it if elected

 • "Her majesty's loyal opposition"
  synonym:
 • Opposition

8. Основната политическа партия се противопостави на партията на поста и се подготви да я замени, ако бъде избрана

 • "„лоялната опозиция на нейно величество“"
  синоним:
 • опозиция

Examples of using

I'm going to go through with it in spite of her opposition.
Напук на нея реших да го направя.
The Prime Minister's speech was calculated to anger the opposition parties.
Речта на министър-председателя беше премерена да разгневи опозиционните партии.