Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "open" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "отворен" на български език

EnglishBulgarian

Open

[Отворен]
/oʊpən/

noun

1. A clear or unobstructed space or expanse of land or water

 • "Finally broke out of the forest into the open"
  synonym:
 • open
 • ,
 • clear

1. Бистро или безпрепятствено пространство или простор на земя или вода

 • "Най-накрая избухна от гората на открито"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • ясно

2. Where the air is unconfined

 • "He wanted to get outdoors a little"
 • "The concert was held in the open air"
 • "Camping in the open"
  synonym:
 • outdoors
 • ,
 • out-of-doors
 • ,
 • open air
 • ,
 • open

2. Където въздухът е неконфиниран

 • "Той искаше малко да излезе на открито"
 • "Концертът се проведе на открито"
 • "Къмпинг на открито"
  синоним:
 • на открито
 • ,
 • открит въздух
 • ,
 • отворен

3. A tournament in which both professionals and amateurs may play

  synonym:
 • open

3. Турнир, в който могат да играят както професионалисти, така и аматьори

  синоним:
 • отворен

4. Information that has become public

 • "All the reports were out in the open"
 • "The facts had been brought to the surface"
  synonym:
 • open
 • ,
 • surface

4. Информация, станала публична

 • "Всички доклади бяха на открито"
 • "Фактите бяха изведени на повърхността"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • повърхност

verb

1. Cause to open or to become open

 • "Mary opened the car door"
  synonym:
 • open
 • ,
 • open up

1. Причина да се отвори или да стане отворена

 • "Мери отвори вратата на колата"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • отвори се

2. Start to operate or function or cause to start operating or functioning

 • "Open a business"
  synonym:
 • open
 • ,
 • open up

2. Започнете да работите или да работите или да накарате да започнете работа или функциониране

 • "Отвори бизнес"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • отвори се

3. Become open

 • "The door opened"
  synonym:
 • open
 • ,
 • open up

3. Станете отворени

 • "Вратата се отвори"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • отвори се

4. Begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.

 • "He opened the meeting with a long speech"
  synonym:
 • open

4. Започват или започват в действие, на срещи, изказвания, рецитали и т.н.

 • "„той откри срещата с дълга реч“"
  синоним:
 • отворен

5. Spread out or open from a closed or folded state

 • "Open the map"
 • "Spread your arms"
  synonym:
 • unfold
 • ,
 • spread
 • ,
 • spread out
 • ,
 • open

5. Разстила се или се отваря от затворено или сгънато състояние

 • "Отвори картата"
 • "Разперете ръцете си"
  синоним:
 • разгъване
 • ,
 • разпространение
 • ,
 • разстилам
 • ,
 • отворен

6. Make available

 • "This opens up new possibilities"
  synonym:
 • open
 • ,
 • open up

6. Направи на разположение

 • "„това отваря нови възможности“"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • отвори се

7. Become available

 • "An opportunity opened up"
  synonym:
 • open
 • ,
 • open up

7. Стават достъпни

 • "Възможност се отвори"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • отвори се

8. Have an opening or passage or outlet

 • "The bedrooms open into the hall"
  synonym:
 • open

8. Имат отвор или проход или изход

 • "„спалните се отварят в залата“"
  синоним:
 • отворен

9. Make the opening move

 • "Kasparov opened with a standard opening"
  synonym:
 • open

9. Направете ход на отваряне

 • "„каспаров отвори със стандартен отвор“"
  синоним:
 • отворен

10. Afford access to

 • "The door opens to the patio"
 • "The french doors give onto a terrace"
  synonym:
 • afford
 • ,
 • open
 • ,
 • give

10. Достъп до

 • "Вратата се отваря към вътрешния двор"
 • "„френските врати дават на тераса“"
  синоним:
 • си позволява
 • ,
 • отворен
 • ,
 • давам

11. Display the contents of a file or start an application as on a computer

  synonym:
 • open

11. Покажете съдържанието на файл или стартирайте приложение като на компютър

  синоним:
 • отворен

adjective

1. Affording unobstructed entrance and exit

 • Not shut or closed
 • "An open door"
 • "They left the door open"
  synonym:
 • open
 • ,
 • unfastened

1. Осигуряване на безпрепятствен вход и изход

 • Не се затваря или затваря
 • "Отворена врата"
 • "Оставиха вратата отворена"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • неподправен

2. Affording free passage or access

 • "Open drains"
 • "The road is open to traffic"
 • "Open ranks"
  synonym:
 • open

2. Осигуряване на безплатен проход или достъп

 • "Отворени канализации"
 • "Пътят е отворен за движение"
 • "Отворени звания"
  синоним:
 • отворен

3. With no protection or shield

 • "The exposed northeast frontier"
 • "Open to the weather"
 • "An open wound"
  synonym:
 • exposed
 • ,
 • open

3. Без защита или щит

 • "Изложената североизточна граница"
 • "Отворен за времето"
 • "Отворена рана"
  синоним:
 • изложени
 • ,
 • отворен

4. Open to or in view of all

 • "An open protest"
 • "An open letter to the editor"
  synonym:
 • open

4. Отворен към или с оглед на всички

 • "Открит протест"
 • "Отворено писмо до редактора"
  синоним:
 • отворен

5. Used of mouth or eyes

 • "Keep your eyes open"
 • "His mouth slightly opened"
  synonym:
 • open
 • ,
 • opened

5. Използвани за уста или очи

 • "Дръжте очите си отворени"
 • "Устата му леко се отвори"
  синоним:
 • отворен

6. Not having been filled

 • "The job is still open"
  synonym:
 • open

6. Не е попълнен

 • "Работата все още е отворена"
  синоним:
 • отворен

7. Accessible to all

 • "Open season"
 • "An open economy"
  synonym:
 • open

7. Достъпен за всички

 • "Отворен сезон"
 • "Отворена икономика"
  синоним:
 • отворен

8. Not defended or capable of being defended

 • "An open city"
 • "Open to attack"
  synonym:
 • assailable
 • ,
 • undefendable
 • ,
 • undefended
 • ,
 • open

8. Не се защитава или може да бъде защитен

 • "Отворен град"
 • "Отворен за атака"
  синоним:
 • assinable
 • ,
 • неоспорим
 • ,
 • незащитен
 • ,
 • отворен

9. (of textures) full of small openings or gaps

 • "An open texture"
 • "A loose weave"
  synonym:
 • loose
 • ,
 • open

9. ( на текстури ) пълен с малки отвори или пролуки

 • "Отворена текстура"
 • "Разхлабено тъкане"
  синоним:
 • хлабав
 • ,
 • отворен

10. Having no protecting cover or enclosure

 • "An open boat"
 • "An open fire"
 • "Open sports cars"
  synonym:
 • open

10. Без защитен капак или заграждение

 • "Отворена лодка"
 • "Открит огън"
 • "Отворени спортни автомобили"
  синоним:
 • отворен

11. (set theory) of an interval that contains neither of its endpoints

  synonym:
 • open

11. ( теория на множествата ) на интервал, който не съдържа нито една от крайните му точки

  синоним:
 • отворен

12. Not brought to a conclusion

 • Subject to further thought
 • "An open question"
 • "Our position on this bill is still undecided"
 • "Our lawsuit is still undetermined"
  synonym:
 • open
 • ,
 • undecided
 • ,
 • undetermined
 • ,
 • unresolved

12. Не е доведено до заключение

 • Предмет на по-нататъшно обмисляне
 • "Отворен въпрос"
 • "„нашата позиция по този законопроект все още не е решена“"
 • "„нашето дело все още не е определено“"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • неопределен
 • ,
 • нерешен

13. Not sealed or having been unsealed

 • "The letter was already open"
 • "The opened package lay on the table"
  synonym:
 • open
 • ,
 • opened

13. Не е запечатан или е бил запечатан

 • "Писмото вече беше отворено"
 • "Отвореният пакет лежи на масата"
  синоним:
 • отворен

14. Without undue constriction as from e.g. tenseness or inhibition

 • "The clarity and resonance of an open tone"
 • "Her natural and open response"
  synonym:
 • open

14. Без ненужно свиване от напр. напрегнатост или инхибиране

 • "Яснотата и резонанса на отворен тон"
 • "Нейният естествен и открит отговор"
  синоним:
 • отворен

15. Ready or willing to receive favorably

 • "Receptive to the proposals"
  synonym:
 • receptive
 • ,
 • open

15. Готови или готови да получат благоприятно

 • "Приемлив към предложенията"
  синоним:
 • възприемчив
 • ,
 • отворен

16. Open and observable

 • Not secret or hidden
 • "An overt lie"
 • "Overt hostility"
 • "Overt intelligence gathering"
 • "Open ballots"
  synonym:
 • overt
 • ,
 • open

16. Отворен и наблюдаем

 • Не тайна или скрита
 • "Явна лъжа"
 • "Извишена враждебност"
 • "Прекомерно събиране на разузнавателна информация"
 • "Отворени бюлетини"
  синоним:
 • явен
 • ,
 • отворен

17. Not requiring union membership

 • "An open shop employs nonunion workers"
  synonym:
 • open(a)

17. Не изисква членство в съюза

 • "В отворен магазин работят работници, които не са синдикални"
  синоним:
 • отворен ( a )

18. Possibly accepting or permitting

 • "A passage capable of misinterpretation"
 • "Open to interpretation"
 • "An issue open to question"
 • "The time is fixed by the director and players and therefore subject to much variation"
  synonym:
 • capable
 • ,
 • open
 • ,
 • subject

18. Евентуално приемане или разрешаване

 • "Проход, способен на неправилно тълкуване"
 • "Отворен за тълкуване"
 • "Въпрос, отворен за въпрос"
 • "Времето е определено от режисьора и играчите и следователно е обект на много вариации"
  синоним:
 • способен
 • ,
 • отворен
 • ,
 • предмет

19. Affording free passage or view

 • "A clear view"
 • "A clear path to victory"
 • "Open waters"
 • "The open countryside"
  synonym:
 • clear
 • ,
 • open

19. Осигуряване на безплатен проход или изглед

 • "Ясен изглед"
 • "Ясен път към победата"
 • "Отворени води"
 • "Отворената провинция"
  синоним:
 • ясно
 • ,
 • отворен

20. Openly straightforward and direct without reserve or secretiveness

 • "His candid eyes"
 • "An open and trusting nature"
 • "A heart-to-heart talk"
  synonym:
 • candid
 • ,
 • open
 • ,
 • heart-to-heart

20. Открито прям и директен без резерв или секретност

 • "Откровените му очи"
 • "Отворена и доверчива природа"
 • "Разговор от сърце на сърце"
  синоним:
 • откровен
 • ,
 • отворен
 • ,
 • от сърце до сърце

21. Ready for business

 • "The stores are open"
  synonym:
 • open

21. Готов за бизнес

 • "Магазините са отворени"
  синоним:
 • отворен

Examples of using

Let's open the wine.
Дай да отворим виното.
Tom can't figure out how to get the box open.
Том не може да измисли как да отвори кутията.
Please open the package.
Моля те, отвори пакета.