Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "office" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "офис" на български език

EnglishBulgarian

Office

[Офис]
/ɔfɪs/

noun

1. Place of business where professional or clerical duties are performed

 • "He rented an office in the new building"
  synonym:
 • office
 • ,
 • business office

1. Място на стопанска дейност, където се изпълняват професионални или чиновнически задължения

 • "Наел е офис в новата сграда"
  синоним:
 • офис
 • ,
 • бизнес офис

2. An administrative unit of government

 • "The central intelligence agency"
 • "The census bureau"
 • "Office of management and budget"
 • "Tennessee valley authority"
  synonym:
 • agency
 • ,
 • federal agency
 • ,
 • government agency
 • ,
 • bureau
 • ,
 • office
 • ,
 • authority

2. Административна единица на правителството

 • "Централното разузнавателно управление"
 • "Бюрото за преброяване"
 • "Служба за управление и бюджет"
 • "Орган на долината на тенеси"
  синоним:
 • агенция
 • ,
 • федерална агенция
 • ,
 • правителствена агенция
 • ,
 • бюро
 • ,
 • офис
 • ,
 • орган

3. The actions and activities assigned to or required or expected of a person or group

 • "The function of a teacher"
 • "The government must do its part"
 • "Play its role"
  synonym:
 • function
 • ,
 • office
 • ,
 • part
 • ,
 • role

3. Действията и дейностите, възложени на или изисквани или очаквани от лице или група

 • "Функцията на учителя"
 • "Правителството трябва да изпълни своята част"
 • "Играй ролята му"
  синоним:
 • функция
 • ,
 • офис
 • ,
 • част
 • ,
 • роля

4. (of a government or government official) holding an office means being in power

 • "Being in office already gives a candidate a great advantage"
 • "During his first year in office"
 • "During his first year in power"
 • "The power of the president"
  synonym:
 • office
 • ,
 • power

4. (на правителство или държавен служител) заемането на длъжност означава да си на власт

 • "Да бъдеш на поста вече дава голямо предимство на кандидата"
 • "През първата си година на поста"
 • "През първата си година на власт"
 • "Властта на президента"
  синоним:
 • офис
 • ,
 • мощност

5. Professional or clerical workers in an office

 • "The whole office was late the morning of the blizzard"
  synonym:
 • office
 • ,
 • office staff

5. Професионални или чиновнически работници в офис

 • "Целият офис закъсня сутринта на виелицата"
  синоним:
 • офис
 • ,
 • офис персонал

6. A religious rite or service prescribed by ecclesiastical authorities

 • "The offices of the mass"
  synonym:
 • office

6. Религиозен обред или служба, предписани от църковните власти

 • "Офисите на масите"
  синоним:
 • офис

7. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

7. Работа в организация

 • "Заемал е пост в хазната"
  синоним:
 • позиция
 • ,
 • пост
 • ,
 • легло
 • ,
 • офис
 • ,
 • петно
 • ,
 • заготовка
 • ,
 • място
 • ,
 • ситуация

Examples of using

Does anyone in your office speak French?
Някой от вашия офис говори ли френски?
Does anyone in your office speak French?
Някой от твоята работа говори ли френски?
Tom is often the last one to leave the office.
Том често е последният, който си тръгва от работа.