Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Office на български език

EnglishBulgarian

Office

/ɔfɪs/

noun

1. Place of business where professional or clerical duties are performed

 • "He rented an office in the new building"
  synonym:
 • office
 • ,
 • business office

1. Място на дейност, където се изпълняват професионални или чиновнически задължения

 • "Той нае офис в новата сграда"
  синоним:
 • офис
 • ,
 • бизнес офис

2. An administrative unit of government

 • "The central intelligence agency"
 • "The census bureau"
 • "Office of management and budget"
 • "Tennessee valley authority"
  synonym:
 • agency
 • ,
 • federal agency
 • ,
 • government agency
 • ,
 • bureau
 • ,
 • office
 • ,
 • authority

2. Административна единица на правителството

 • "Централната разузнавателна агенция"
 • "Бюрото за преброяване"
 • "„служба за управление и бюджет“"
 • "„орган на долината на тенеси“"
  синоним:
 • агенция
 • ,
 • федерална агенция
 • ,
 • държавна агенция
 • ,
 • бюро
 • ,
 • офис
 • ,
 • орган

3. The actions and activities assigned to or required or expected of a person or group

 • "The function of a teacher"
 • "The government must do its part"
 • "Play its role"
  synonym:
 • function
 • ,
 • office
 • ,
 • part
 • ,
 • role

3. Действията и дейностите, възложени или изисквани или очаквани от лице или група

 • "Функцията на учител"
 • "Правителството трябва да направи своята част"
 • "Играе своята роля"
  синоним:
 • функция
 • ,
 • офис
 • ,
 • част
 • ,
 • роля

4. (of a government or government official) holding an office means being in power

 • "Being in office already gives a candidate a great advantage"
 • "During his first year in office"
 • "During his first year in power"
 • "The power of the president"
  synonym:
 • office
 • ,
 • power

4. ( на правителствено или правителствено длъжностно лице ) заемането на офис означава да бъдеш на власт

 • "„да бъдеш на поста си вече дава голямо предимство на кандидата“"
 • "През първата си година на служба"
 • "През първата си година на власт"
 • "Силата на президента"
  синоним:
 • офис
 • ,
 • мощност

5. Professional or clerical workers in an office

 • "The whole office was late the morning of the blizzard"
  synonym:
 • office
 • ,
 • office staff

5. Професионални или чиновнически работници в офис

 • "Целият офис закъсня сутринта на виелицата"
  синоним:
 • офис
 • ,
 • офис персонал

6. A religious rite or service prescribed by ecclesiastical authorities

 • "The offices of the mass"
  synonym:
 • office

6. Религиозен обред или служба, предписани от църковните власти

 • "Офисите на масата"
  синоним:
 • офис

7. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

7. Работа в организация

 • "Той заемаше пост в хазната"
  синоним:
 • позиция
 • ,
 • пост
 • ,
 • причал
 • ,
 • офис
 • ,
 • място
 • ,
 • заготовка
 • ,
 • място
 • ,
 • ситуация

Examples of using

Does anyone in your office speak French?
Някой от вашия офис говори ли френски?
Does anyone in your office speak French?
Някой от твоята работа говори ли френски?
Tom is often the last one to leave the office.
Том често е последният, който си тръгва от работа.