Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "notice" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "известие" на български език

EnglishBulgarian

Notice

[Известие]
/noʊtəs/

noun

1. An announcement containing information about an event

 • "You didn't give me enough notice"
 • "An obituary notice"
 • "A notice of sale
  synonym:
 • notice

1. Съобщение, съдържащо информация за събитие

 • "Не ми даде достатъчно предизвестие"
 • "„некролог“"
 • "„известие за продажба
  синоним:
 • известие

2. The act of noticing or paying attention

 • "He escaped the notice of the police"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • observation
 • ,
 • observance

2. Актът на забелязване или обръщане на внимание

 • "Той избяга от известието на полицията"
  синоним:
 • известие
 • ,
 • наблюдение
 • ,
 • спазване

3. A request for payment

 • "The notification stated the grace period and the penalties for defaulting"
  synonym:
 • notification
 • ,
 • notice

3. Искане за плащане

 • "В уведомлението се посочва гратисният период и санкциите за неизпълнение"
  синоним:
 • уведомяване
 • ,
 • известие

4. Advance notification (usually written) of the intention to withdraw from an arrangement of contract

 • "We received a notice to vacate the premises"
 • "He gave notice two months before he moved"
  synonym:
 • notice

4. Предварително уведомление (обикновено писмено) за намерението за оттегляне от споразумение за договор

 • "Получихме известие за освобождаване на помещенията"
 • "Той даде предизвестие два месеца преди да се премести"
  синоним:
 • известие

5. A sign posted in a public place as an advertisement

 • "A poster advertised the coming attractions"
  synonym:
 • poster
 • ,
 • posting
 • ,
 • placard
 • ,
 • notice
 • ,
 • bill
 • ,
 • card

5. Табела, поставена на обществено място като реклама

 • "Плакат рекламираше предстоящите атракции"
  синоним:
 • плакат
 • ,
 • публикуване
 • ,
 • известие
 • ,
 • бил
 • ,
 • карта

6. Polite or favorable attention

 • "His hard work soon attracted the teacher's notice"
  synonym:
 • notice

6. Учтиво или благоприятно внимание

 • "Упоритата му работа скоро привлече вниманието на учителя"
  синоним:
 • известие

7. A short critical review

 • "The play received good notices"
  synonym:
 • notice

7. Кратък критичен преглед

 • "Пиесата получи добри известия"
  синоним:
 • известие

verb

1. Discover or determine the existence, presence, or fact of

 • "She detected high levels of lead in her drinking water"
 • "We found traces of lead in the paint"
  synonym:
 • detect
 • ,
 • observe
 • ,
 • find
 • ,
 • discover
 • ,
 • notice

1. Открийте или определете съществуването, присъствието или факта на

 • "Тя откри високи нива на олово в питейната си вода"
 • "Открихме следи от олово в боята"
  синоним:
 • открийте
 • ,
 • наблюдавайте
 • ,
 • намери
 • ,
 • известие

2. Notice or perceive

 • "She noted that someone was following her"
 • "Mark my words"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • mark
 • ,
 • note

2. Забележете или възприемете

 • "Тя отбеляза, че някой я следи"
 • "Отбележи думите ми"
  синоним:
 • известие
 • ,
 • марк
 • ,
 • забележка

3. Make or write a comment on

 • "He commented the paper of his colleague"
  synonym:
 • comment
 • ,
 • notice
 • ,
 • remark
 • ,
 • point out

3. Направете или напишете коментар за

 • "Коментира вестника на колегата си"
  синоним:
 • коментар
 • ,
 • известие
 • ,
 • забележка
 • ,
 • изтъкнете

4. Express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with

 • "He never acknowledges his colleagues when they run into him in the hallway"
 • "She acknowledged his complement with a smile"
 • "It is important to acknowledge the work of others in one's own writing"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • acknowledge

4. Изрично признаване на присъствието или съществуването на, или запознаване с

 • "Той никога не признава колегите си, когато се натъкват на него в коридора"
 • "Тя призна допълнението му с усмивка"
 • "Важно е да признаем работата на другите в собственото си писане"
  синоним:
 • известие
 • ,
 • признавам

Examples of using

I didn't notice Tom had gone.
Не забелязах, че Том си беше тръгнал.
I didn't notice how she was dressed.
Не забелязах как беше облечена.