Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "note" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "бележка" на български език

EnglishBulgarian

Note

[Забележка]
/noʊt/

noun

1. A brief written record

 • "He made a note of the appointment"
  synonym:
 • note

1. Кратък писмен запис

 • "Той си отбеляза назначението"
  синоним:
 • забележка

2. A short personal letter

 • "Drop me a line when you get there"
  synonym:
 • note
 • ,
 • short letter
 • ,
 • line
 • ,
 • billet

2. Кратко лично писмо

 • "Пусни ми линия, когато стигнеш там"
  синоним:
 • забележка
 • ,
 • кратко писмо
 • ,
 • линия
 • ,
 • заготовка

3. A notation representing the pitch and duration of a musical sound

 • "The singer held the note too long"
  synonym:
 • note
 • ,
 • musical note
 • ,
 • tone

3. Нотация, представяща височината и продължителността на музикален звук

 • "Певицата държеше нотата твърде дълго"
  синоним:
 • забележка
 • ,
 • музикална нота
 • ,
 • тон

4. A tone of voice that shows what the speaker is feeling

 • "There was a note of uncertainty in his voice"
  synonym:
 • note

4. Тон на гласа, който показва какво чувства говорещият

 • "В гласа му имаше нотка на несигурност"
  синоним:
 • забележка

5. A characteristic emotional quality

 • "It ended on a sour note"
 • "There was a note of gaiety in her manner"
 • "He detected a note of sarcasm"
  synonym:
 • note

5. Характерно емоционално качество

 • "Завърши с кисела нотка"
 • "Имаше нотка на веселие в нейния маниер"
 • "Той откри нотка на сарказъм"
  синоним:
 • забележка

6. A piece of paper money (especially one issued by a central bank)

 • "He peeled off five one-thousand-zloty notes"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • note
 • ,
 • government note
 • ,
 • bank bill
 • ,
 • banker's bill
 • ,
 • bank note
 • ,
 • banknote
 • ,
 • Federal Reserve note
 • ,
 • greenback

6. Лист хартиени пари (особено такива, издадени от централна банка)

 • "Той отлепи пет банкноти от хиляда злоти"
  синоним:
 • бил
 • ,
 • забележка
 • ,
 • правителствена бележка
 • ,
 • банкова сметка
 • ,
 • банкерска сметка
 • ,
 • банкнота
 • ,
 • Бележка на Федералния резерв
 • ,
 • грийнбек

7. A comment or instruction (usually added)

 • "His notes were appended at the end of the article"
 • "He added a short notation to the address on the envelope"
  synonym:
 • note
 • ,
 • annotation
 • ,
 • notation

7. Коментар или инструкция (обикновено се добавя)

 • "Бележките му бяха приложени в края на статията"
 • "Той добави кратка нотация към адреса на плика"
  синоним:
 • забележка
 • ,
 • анотация
 • ,
 • нотация

8. High status importance owing to marked superiority

 • "A scholar of great eminence"
  synonym:
 • eminence
 • ,
 • distinction
 • ,
 • preeminence
 • ,
 • note

8. Голямо значение на статуса поради подчертано превъзходство

 • "Учен с голямо величие"
  синоним:
 • възвишение
 • ,
 • разграничение
 • ,
 • превъзходство
 • ,
 • забележка

9. A promise to pay a specified amount on demand or at a certain time

 • "I had to co-sign his note at the bank"
  synonym:
 • note
 • ,
 • promissory note
 • ,
 • note of hand

9. Обещание за плащане на определена сума при поискване или в определено време

 • "Трябваше да подпиша бележката му в банката"
  синоним:
 • забележка
 • ,
 • запис на заповед
 • ,
 • бележка за ръка

verb

1. Make mention of

 • "She observed that his presentation took up too much time"
 • "They noted that it was a fine day to go sailing"
  synonym:
 • note
 • ,
 • observe
 • ,
 • mention
 • ,
 • remark

1. Споменете

 • "Тя отбеляза, че представянето му отне твърде много време"
 • "Те отбелязаха, че денят е хубав за плаване"
  синоним:
 • забележка
 • ,
 • наблюдавайте
 • ,
 • споменавам

2. Notice or perceive

 • "She noted that someone was following her"
 • "Mark my words"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • mark
 • ,
 • note

2. Забележете или възприемете

 • "Тя отбеляза, че някой я следи"
 • "Отбележи думите ми"
  синоним:
 • известие
 • ,
 • марк
 • ,
 • забележка

3. Observe with care or pay close attention to

 • "Take note of this chemical reaction"
  synonym:
 • note
 • ,
 • take note
 • ,
 • observe

3. Наблюдавайте внимателно или обръщайте голямо внимание на

 • "Забележете тази химическа реакция"
  синоним:
 • забележка
 • ,
 • вземете под внимание
 • ,
 • наблюдавайте

4. Make a written note of

 • "She noted everything the teacher said that morning"
  synonym:
 • note
 • ,
 • take down

4. Направете писмена бележка на

 • "Тя отбеляза всичко, което учителят каза онази сутрин"
  синоним:
 • забележка
 • ,
 • свалете