Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "northeast" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "североизток" на български език

EnglishBulgarian

Northeast

[Североизток]
/nɔrθist/

noun

1. The compass point midway between north and east

 • At 45 degrees
  synonym:
 • northeast
 • ,
 • nor'-east
 • ,
 • northeastward
 • ,
 • NE

1. Точката на компаса по средата между север и изток

 • На 45 градуса
  синоним:
 • североизток
 • ,
 • нито-изток
 • ,
 • на североизток
 • ,
 • NE

2. The northeastern region of the united states

  synonym:
 • Northeast
 • ,
 • northeastern United States

2. Североизточният регион на сащ

  синоним:
 • Североизток
 • ,
 • североизточната част на Съединените щати

3. The direction corresponding to the northeastward compass point

  synonym:
 • northeast

3. Посоката, съответстваща на североизточната точка на компаса

  синоним:
 • североизток

4. A location in the northeastern part of a country, region, or city

  synonym:
 • northeast

4. Местоположение в североизточната част на държава, регион или град

  синоним:
 • североизток

adjective

1. Situated in or oriented toward the northeast

 • "The northeasterly part of the island"
  synonym:
 • northeastern
 • ,
 • northeasterly
 • ,
 • northeast

1. Разположен в или ориентиран на североизток

 • "Североизточната част на острова"
  синоним:
 • североизточен
 • ,
 • североизточна
 • ,
 • североизток

2. Coming from the northeast

 • "Northeasterly winds"
  synonym:
 • northeasterly
 • ,
 • northeast

2. Идва от североизток

 • "Североизточни ветрове"
  синоним:
 • североизточна
 • ,
 • североизток

adverb

1. To, toward, or in the northeast

  synonym:
 • northeast
 • ,
 • north-east
 • ,
 • nor'-east

1. Към, към или на североизток

  синоним:
 • североизток
 • ,
 • нито-изток