Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Neutral на български език

EnglishBulgarian

Neutral

/nutrəl/

noun

1. One who does not side with any party in a war or dispute

  synonym:
 • neutral

1. Този, който не е страна с никоя партия във война или спор

синоним:
 • неутрален

adjective

1. Having no personal preference

 • "Impersonal criticism"
 • "A neutral observer"
  synonym:
 • impersonal
 • ,
 • neutral

1. Без лични предпочитания

 • "Безлична критика"
 • "Неутрален наблюдател"
синоним:
 • безличен,
 • неутрален

2. Having only a limited ability to react chemically

 • Chemically inactive
 • "Inert matter"
 • "An indifferent chemical in a reaction"
  synonym:
 • inert
 • ,
 • indifferent
 • ,
 • neutral

2. Има само ограничена способност да реагира химически

 • Химически неактивен
 • "Инертна материя"
 • "Безразличен химикал в реакция"
синоним:
 • инертна,
 • безразличен,
 • неутрален

3. Not supporting or favoring either side in a war, dispute, or contest

  synonym:
 • neutral

3. Не подкрепя или предпочита нито една от страните във война, спор или състезание

синоним:
 • неутрален

4. Possessing no distinctive quality or characteristics

  synonym:
 • neutral

4. Без отличително качество или характеристики

синоним:
 • неутрален

5. Having no hue

 • "Neutral colors like black or white"
  synonym:
 • achromatic
 • ,
 • neutral

5. Без оттенък

 • "Неутрални цветове като черно или бяло"
синоним:
 • ахроматичен,
 • неутрален

6. Lacking distinguishing quality or characteristics

 • "A neutral personality that made no impression whatever"
  synonym:
 • neutral

6. Липсващо отличително качество или характеристики

 • "Неутрална личност, която не направи впечатление каквото и да е"
синоним:
 • неутрален

7. Having no net electric charge

  synonym:
 • neutral
 • ,
 • electroneutral

7. Без нетен електрически заряд

синоним:
 • неутрален,
 • електронеутрален