Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nearly" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "почти" на български език

EnglishBulgarian

Nearly

[Почти]
/nɪrli/

adverb

1. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished

 • All but
 • "The job is (just) about done"
 • "The baby was almost asleep when the alarm sounded"
 • "We're almost finished"
 • "The car all but ran her down"
 • "He nearly fainted"
 • "Talked for nigh onto 2 hours"
 • "The recording is well-nigh perfect"
 • "Virtually all the parties signed the contract"
 • "I was near exhausted by the run"
 • "Most everyone agrees"
  synonym:
 • about
 • ,
 • almost
 • ,
 • most
 • ,
 • nearly
 • ,
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • virtually
 • ,
 • well-nigh

1. (на действия или състояния) малко по-малко от или не съвсем изпълнено

 • Всички освен
 • "Работата е (просто) свършена"
 • "Бебето беше почти заспало, когато алармата прозвуча"
 • "Почти приключихме"
 • "Колата почти я прегази"
 • "Той почти припадна"
 • "„говорихме почти 2 часа“"
 • "Записът е почти перфектен"
 • "На практика всички страни подписаха договора"
 • "Бях почти изтощен от бягането"
 • "Повечето всички са съгласни"
  синоним:
 • относно
 • ,
 • почти
 • ,
 • най-много
 • ,
 • близо
 • ,
 • виртуално
 • ,
 • добре-близо

2. In a close manner

 • "The two phenomena are intimately connected"
 • "The person most nearly concerned"
  synonym:
 • closely
 • ,
 • intimately
 • ,
 • nearly

2. По близък начин

 • "Двата феномена са тясно свързани"
 • "Човекът, който е най-загрижен"
  синоним:
 • отблизо
 • ,
 • интимно
 • ,
 • почти

Examples of using

It's nearly three o'clock.
Почти три часа е.
Texas is nearly twice as large as Japan.
Тексас е почти два пъти по-голям от Япония.