Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mystic" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "мистик" на български език

EnglishBulgarian

Mystic

[Мистик]
/mɪstɪk/

noun

1. Someone who believes in the existence of realities beyond human comprehension

  synonym:
 • mystic
 • ,
 • religious mystic

1. Някой, който вярва в съществуването на реалности извън човешкото разбиране

  синоним:
 • мистик
 • ,
 • религиозен мистик

adjective

1. Having an import not apparent to the senses nor obvious to the intelligence

 • Beyond ordinary understanding
 • "Mysterious symbols"
 • "The mystical style of blake"
 • "Occult lore"
 • "The secret learning of the ancients"
  synonym:
 • mysterious
 • ,
 • mystic
 • ,
 • mystical
 • ,
 • occult
 • ,
 • secret
 • ,
 • orphic

1. Да има внос, който не е очевиден за сетивата, нито очевиден за интелигентността

 • Отвъд обикновеното разбиране
 • "Мистериозни символи"
 • "Мистичният стил на блейк"
 • "Окултна ера"
 • "Тайното учене на древните"
  синоним:
 • мистериозен
 • ,
 • мистик
 • ,
 • мистичен
 • ,
 • окултен
 • ,
 • тайна
 • ,
 • орфичен

2. Relating to or resembling mysticism

 • "Mystical intuition"
 • "Mystical theories about the securities market"
  synonym:
 • mystic
 • ,
 • mystical

2. Свързани или наподобяващи мистика

 • "Мистична интуиция"
 • "Мистични теории за пазара на ценни книжа"
  синоним:
 • мистик
 • ,
 • мистичен

3. Relating to or characteristic of mysticism

 • "Mystical religion"
  synonym:
 • mystic
 • ,
 • mystical

3. Свързани или характерни за мистицизма

 • "Мистична религия"
  синоним:
 • мистик
 • ,
 • мистичен