Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Murmur на български език

EnglishBulgarian

Murmur

/mərmər/

noun

1. A low continuous indistinct sound

 • Often accompanied by movement of the lips without the production of articulate speech
  synonym:
 • mutter
 • ,
 • muttering
 • ,
 • murmur
 • ,
 • murmuring
 • ,
 • murmuration
 • ,
 • mussitation

1. Нисък непрекъснат неясен звук

 • Често придружени от движение на устните без производство на съчленена реч
  синоним:
 • мутра
 • ,
 • мърморене
 • ,
 • мърморене
 • ,
 • мърморене
 • ,
 • мърморене
 • ,
 • муситация

2. A schwa that is incidental to the pronunciation of a consonant

  synonym:
 • murmur vowel
 • ,
 • murmur

2. Schwa, което е случайно с произношението на съгласна

  синоним:
 • мърмореща гласна
 • ,
 • мърморене

3. An abnormal sound of the heart

 • Sometimes a sign of abnormal function of the heart valves
  synonym:
 • heart murmur
 • ,
 • cardiac murmur
 • ,
 • murmur

3. Ненормален звук на сърцето

 • Понякога признак на ненормална функция на сърдечните клапи
  синоним:
 • сърдечен шум
 • ,
 • сърдечно мърморене
 • ,
 • мърморене

4. A complaint uttered in a low and indistinct tone

  synonym:
 • grumble
 • ,
 • grumbling
 • ,
 • murmur
 • ,
 • murmuring
 • ,
 • mutter
 • ,
 • muttering

4. Оплакване, изречено с нисък и неясен тон

  синоним:
 • мърмореше
 • ,
 • мърмореше
 • ,
 • мърморене
 • ,
 • мърморене
 • ,
 • мутра
 • ,
 • мърморене

verb

1. Speak softly or indistinctly

 • "She murmured softly to the baby in her arms"
  synonym:
 • murmur

1. Говорете тихо или неразбираемо

 • "Тя тихо промърмори на бебето на ръце"
  синоним:
 • мърморене

2. Make complaining remarks or noises under one's breath

 • "She grumbles when she feels overworked"
  synonym:
 • murmur
 • ,
 • mutter
 • ,
 • grumble
 • ,
 • croak
 • ,
 • gnarl

2. Правете оплакващи забележки или шумове под нечий дъх

 • "Тя мърмори, когато се чувства преуморена"
  синоним:
 • мърморене
 • ,
 • мутра
 • ,
 • мърмореше
 • ,
 • крясък
 • ,
 • Gnarl