Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "motley" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "пъстър" на български език

EnglishBulgarian

Motley

[Шарен]
/mɑtli/

noun

1. A collection containing a variety of sorts of things

 • "A great assortment of cars was on display"
 • "He had a variety of disorders"
 • "A veritable smorgasbord of religions"
  synonym:
 • assortment
 • ,
 • mixture
 • ,
 • mixed bag
 • ,
 • miscellany
 • ,
 • miscellanea
 • ,
 • variety
 • ,
 • salmagundi
 • ,
 • smorgasbord
 • ,
 • potpourri
 • ,
 • motley

1. Колекция, съдържаща различни видове неща

 • "На показ беше голям асортимент от автомобили"
 • "Той имаше различни разстройства"
 • "Истински smorgasbord на религиите"
  синоним:
 • асортимент
 • ,
 • смес
 • ,
 • смесена торба
 • ,
 • Miscellany
 • ,
 • miscellanea
 • ,
 • сорт
 • ,
 • salmagundi
 • ,
 • smorgasbord
 • ,
 • Потури
 • ,
 • пъстър

2. A garment made of motley (especially a court jester's costume)

  synonym:
 • motley

2. Дреха, изработена от пъстър (, особено костюм на съдебен джистър )

  синоним:
 • пъстър

3. A multicolored woolen fabric woven of mixed threads in 14th to 17th century england

  synonym:
 • motley

3. Многоцветна вълнена тъкан, изтъкана от смесени нишки в англия от 14 до 17 век

  синоним:
 • пъстър

verb

1. Make something more diverse and varied

 • "Vary the menu"
  synonym:
 • vary
 • ,
 • variegate
 • ,
 • motley

1. Направете нещо по-разнообразно и разнообразно

 • "„опазете менюто“"
  синоним:
 • варира
 • ,
 • variegate
 • ,
 • пъстър

2. Make motley

 • Color with different colors
  synonym:
 • motley
 • ,
 • parti-color

2. Направи motley

 • Цвят с различни цветове
  синоним:
 • пъстър
 • ,
 • parti-цвят

adjective

1. Consisting of a haphazard assortment of different kinds

 • "An arrangement of assorted spring flowers"
 • "Assorted sizes"
 • "Miscellaneous accessories"
 • "A mixed program of baroque and contemporary music"
 • "A motley crew"
 • "Sundry sciences commonly known as social"- i.a.richards
  synonym:
 • assorted
 • ,
 • miscellaneous
 • ,
 • mixed
 • ,
 • motley
 • ,
 • sundry(a)

1. Състоящ се от хазарен асортимент от различни видове

 • "Подреждане на разнообразни пролетни цветя"
 • "Сортирани размери"
 • "Различни аксесоари"
 • "Смесена програма за барокова и съвременна музика"
 • "Мощен екипаж"
 • "Различни науки, известни като социални" - i.a.richards
  синоним:
 • асортиран
 • ,
 • разни
 • ,
 • смесен
 • ,
 • пъстър
 • ,
 • sundry ( a )

2. Having sections or patches colored differently and usually brightly

 • "A jester dressed in motley"
 • "The painted desert"
 • "A particolored dress"
 • "A piebald horse"
 • "Pied daisies"
  synonym:
 • motley
 • ,
 • calico
 • ,
 • multicolor
 • ,
 • multi-color
 • ,
 • multicolour
 • ,
 • multi-colour
 • ,
 • multicolored
 • ,
 • multi-colored
 • ,
 • multicoloured
 • ,
 • multi-coloured
 • ,
 • painted
 • ,
 • particolored
 • ,
 • particoloured
 • ,
 • piebald
 • ,
 • pied
 • ,
 • varicolored
 • ,
 • varicoloured

2. С секции или пластири, оцветени по различен начин и обикновено ярко

 • "Джестер, облечен в пъстър"
 • "Рисуваната пустиня"
 • "Частична рокля"
 • "Пиебалд кон"
 • "Пие маргаритки"
  синоним:
 • пъстър
 • ,
 • Calico
 • ,
 • многоцветен
 • ,
 • многоцветни
 • ,
 • многоцветна
 • ,
 • боядисан
 • ,
 • прахообразно
 • ,
 • piebald
 • ,
 • pied
 • ,
 • вариколирал
 • ,
 • вариколи