Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mother" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "майка" на български език

EnglishBulgarian

Mother

[Майка]
/məðər/

noun

1. A woman who has given birth to a child (also used as a term of address to your mother)

 • "The mother of three children"
  synonym:
 • mother
 • ,
 • female parent

1. Жена, която е родила дете (използва се и като термин за обръщение към майка ви)

 • "Майката на три деца"
  синоним:
 • майка
 • ,
 • женски родител

2. A stringy slimy substance consisting of yeast cells and bacteria

 • Forms during fermentation and is added to cider or wine to produce vinegar
  synonym:
 • mother

2. Жилаво лигаво вещество, състоящо се от дрождени клетки и бактерии

 • Образува се по време на ферментацията и се добавя към сайдер или вино за получаване на оцет
  синоним:
 • майка

3. A term of address for an elderly woman

  synonym:
 • mother

3. Термин за обръщение на възрастна жена

  синоним:
 • майка

4. A term of address for a mother superior

  synonym:
 • mother

4. Срок на обръщение за игуменка

  синоним:
 • майка

5. A condition that is the inspiration for an activity or situation

 • "Necessity is the mother of invention"
  synonym:
 • mother

5. Състояние, което е вдъхновение за дейност или ситуация

 • "Необходимостта е майка на изобретението"
  синоним:
 • майка

verb

1. Care for like a mother

 • "She fusses over her husband"
  synonym:
 • mother
 • ,
 • fuss
 • ,
 • overprotect

1. Грижа за като майка

 • "Тя се суети заради съпруга си"
  синоним:
 • майка
 • ,
 • суетене
 • ,
 • свръхзащита

2. Make children

 • "Abraham begot isaac"
 • "Men often father children but don't recognize them"
  synonym:
 • beget
 • ,
 • get
 • ,
 • engender
 • ,
 • father
 • ,
 • mother
 • ,
 • sire
 • ,
 • generate
 • ,
 • bring forth

2. Направете деца

 • "Авраам роди исаак"
 • "Мъжете често стават бащи на деца, но не ги разпознават"
  синоним:
 • раждам
 • ,
 • получавам
 • ,
 • engender
 • ,
 • баща
 • ,
 • майка
 • ,
 • сър
 • ,
 • генерирам
 • ,
 • извеждане

Examples of using

Tom's mother thought he needed to make some new friends.
Майката на Том си помисли, че той има нужда от нови приятели.
Tom's mother thought he needed to make some new friends.
Майката на Том мислеше, че той има нужда от нови приятели.
My mother is afraid of lifts.
Моята майка се страхува от асансьори.