Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Monumental на български език

EnglishBulgarian

Monumental

/mɑnjəmɛntəl/

adjective

1. Relating or belonging to or serving as a monument

 • "The use of the arch in monumental architecture"
 • "Monumental sculptures"
  synonym:
 • monumental

1. Свързани или принадлежащи или служещи като паметник

 • "Използването на арката в монументалната архитектура"
 • "Монументални скулптури"
  синоним:
 • монументален

2. Of outstanding significance

 • "Einstein's monumental contributions to physics"
  synonym:
 • monumental

2. С изключително значение

 • "„монументалният принос на айнщайн към физиката“"
  синоним:
 • монументален

3. Imposing in size or bulk or solidity

 • "Massive oak doors"
 • "Moore's massive sculptures"
 • "The monolithic proportions of stalinist architecture"
 • "A monumental scale"
  synonym:
 • massive
 • ,
 • monolithic
 • ,
 • monumental

3. Налагане на размер или насипно състояние или солидност

 • "Масивни дъбови врати"
 • "„масивните скулптури на мур“"
 • "Монолитните пропорции на сталинистката архитектура"
 • "Монументална скала"
  синоним:
 • масивна
 • ,
 • монолитна
 • ,
 • монументален