Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "monitor" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "монитор" на български език

EnglishBulgarian

Monitor

[монитор]
/mɑnətər/

noun

1. Someone who supervises (an examination)

  synonym:
 • proctor
 • ,
 • monitor

1. Някой, който контролира ( изпит )

  синоним:
 • проктор
 • ,
 • монитор

2. Someone who gives a warning so that a mistake can be avoided

  synonym:
 • admonisher
 • ,
 • monitor
 • ,
 • reminder

2. Някой, който дава предупреждение, за да може да се избегне грешка

  синоним:
 • admonisher
 • ,
 • монитор
 • ,
 • напомняне

3. An ironclad vessel built by federal forces to do battle with the merrimac

  synonym:
 • Monitor

3. Съд с желязо, построен от федералните сили, за да се бие с меримака

  синоним:
 • монитор

4. Display produced by a device that takes signals and displays them on a television screen or a computer monitor

  synonym:
 • monitor
 • ,
 • monitoring device

4. Дисплей, произведен от устройство, което приема сигнали и ги показва на телевизионен екран или компютърен монитор

  синоним:
 • монитор
 • ,
 • устройство за наблюдение

5. Electronic equipment that is used to check the quality or content of electronic transmissions

  synonym:
 • monitor

5. Електронно оборудване, което се използва за проверка на качеството или съдържанието на електронните предавания

  синоним:
 • монитор

6. A piece of electronic equipment that keeps track of the operation of a system continuously and warns of trouble

  synonym:
 • monitor

6. Парче електронно оборудване, което непрекъснато следи работата на системата и предупреждава за проблеми

  синоним:
 • монитор

7. Any of various large tropical carnivorous lizards of africa and asia and australia

 • Fabled to warn of crocodiles
  synonym:
 • monitor
 • ,
 • monitor lizard
 • ,
 • varan

7. Всеки от различни големи тропически месоядни гущери на африка и азия и австралия

 • Приказен да предупреждава за крокодили
  синоним:
 • монитор
 • ,
 • монитор гущер
 • ,
 • Varan

verb

1. Keep tabs on

 • Keep an eye on
 • Keep under surveillance
 • "We are monitoring the air quality"
 • "The police monitor the suspect's moves"
  synonym:
 • monitor
 • ,
 • supervise

1. Поддържайте раздели

 • Следете
 • Държат под наблюдение
 • "„ние следим качеството на въздуха“"
 • "Полицията следи ходовете на заподозрения"
  синоним:
 • монитор
 • ,
 • надзор

2. Check, track, or observe by means of a receiver

  synonym:
 • monitor

2. Проверявайте, проследявайте или наблюдавайте чрез приемник

  синоним:
 • монитор