Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mock" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "макет" на български език

EnglishBulgarian

Mock

[Подигравам]
/mɑk/

noun

1. The act of mocking or ridiculing

 • "They made a mock of him"
  synonym:
 • mock

1. Актът на подигравки или подигравки

 • "Те му се подиграха"
  синоним:
 • макет

verb

1. Treat with contempt

 • "The new constitution mocks all democratic principles"
  synonym:
 • mock
 • ,
 • bemock

1. Се отнасяйте с презрение

 • "„новата конституция се подиграва на всички демократични принципи“"
  синоним:
 • макет
 • ,
 • Бемок

2. Imitate with mockery and derision

 • "The children mocked their handicapped classmate"
  synonym:
 • mock

2. Имитирайте с подигравки и присмех

 • "„децата се подиграха с инвалида си съученик“"
  синоним:
 • макет

adjective

1. Constituting a copy or imitation of something

 • "Boys in mock battle"
  synonym:
 • mock

1. Представлява копие или имитация на нещо

 • "Момчета в макетна битка"
  синоним:
 • макет