Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Mire на български език

EnglishBulgarian

Mire

/maɪr/

noun

1. A soft wet area of low-lying land that sinks underfoot

  synonym:
 • mire
 • ,
 • quagmire
 • ,
 • quag
 • ,
 • morass
 • ,
 • slack

1. Мека мокра зона от ниско разположена земя, която потъва под краката

синоним:
 • Mire,
 • quagmire,
 • Quag,
 • мороз,
 • отпуснат

2. Deep soft mud in water or slush

 • "They waded through the slop"
  synonym:
 • slop
 • ,
 • mire

2. Дълбока мека кал във вода или киша

 • "Те се промъкнаха през шамара"
синоним:
 • наклонена черта,
 • Mire

3. A difficulty or embarrassment that is hard to extricate yourself from

 • "The country is still trying to climb out of the mire left by its previous president"
 • "Caught in the mire of poverty"
  synonym:
 • mire

3. Трудност или смущение, от което е трудно да се измъкнеш

 • "Страната все още се опитва да се изкачи от блатото, оставено от предишния си президент"
 • "Хванат в блатото на бедността"
синоним:
 • Mire

verb

1. Entrap

 • "Our people should not be mired in the past"
  synonym:
 • entangle
 • ,
 • mire

1. Прихващане

 • "„нашите хора не трябва да бъдат затънали в миналото“"
синоним:
 • заплитане,
 • Mire

2. Cause to get stuck as if in a mire

 • "The mud mired our cart"
  synonym:
 • mire
 • ,
 • bog down

2. Причина да се забиеш, сякаш в калта

 • "„калта затъна нашата количка“"
синоним:
 • Mire,
 • болота надолу

3. Be unable to move further

 • "The car bogged down in the sand"
  synonym:
 • grind to a halt
 • ,
 • get stuck
 • ,
 • bog down
 • ,
 • mire

3. Не може да се придвижи по-нататък

 • "„колата, затънала в пясъка“"
синоним:
 • смила се до стоп,
 • се забивам,
 • болота надолу,
 • Mire

4. Soil with mud, muck, or mire

 • "The child mucked up his shirt while playing ball in the garden"
  synonym:
 • mire
 • ,
 • muck
 • ,
 • mud
 • ,
 • muck up

4. Почва с кал, мук или мира

 • "Детето затъна ризата си, докато играеше топка в градината"
синоним:
 • Mire,
 • мушка,
 • кал,
 • мрънка