Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Minor на български език

EnglishBulgarian

Minor

/maɪnər/

noun

1. A young person of either sex

 • "She writes books for children"
 • "They're just kids"
 • "`tiddler' is a british term for youngster"
  synonym:
 • child
 • ,
 • kid
 • ,
 • youngster
 • ,
 • minor
 • ,
 • shaver
 • ,
 • nipper
 • ,
 • small fry
 • ,
 • tiddler
 • ,
 • tike
 • ,
 • tyke
 • ,
 • fry
 • ,
 • nestling

1. Млад човек от двата пола

 • "Тя пише книги за деца"
 • "Те са просто деца"
 • "Tiddler "е британски термин за младеж"
синоним:
 • дете,
 • дете,
 • младеж,
 • непълнолетен,
 • самобръсначка,
 • nipper,
 • малка пържени,
 • Tiddler,
 • Tike,
 • Тайк,
 • пържени,
 • сгушен

adjective

1. Of lesser importance or stature or rank

 • "A minor poet"
 • "Had a minor part in the play"
 • "A minor official"
 • "Many of these hardy adventurers were minor noblemen"
 • "Minor back roads"
  synonym:
 • minor

1. С по-малко значение или ръст или ранг

 • "Малолетен поет"
 • "Имаше второстепенна роля в пиесата"
 • "Непълнолетен служител"
 • "Много от тези издръжливи авантюристи бяха дребни благородници"
 • "Малки задни пътища"
синоним:
 • непълнолетен

2. Lesser in scope or effect

 • "Had minor differences"
 • "A minor disturbance"
  synonym:
 • minor

2. По-малък по обхват или ефект

 • "Имаше малки разлики"
 • "Леко нарушение"
синоним:
 • непълнолетен

3. Inferior in number or size or amount

 • "A minor share of the profits"
 • "Ursa minor"
  synonym:
 • minor

3. По-нисък по брой или размер или сума

 • "Малък дял от печалбата"
 • "„минор урса“"
синоним:
 • непълнолетен

4. Of a scale or mode

 • "The minor keys"
 • "In b flat minor"
  synonym:
 • minor

4. На мащаб или режим

 • "Малките ключове"
 • "В b плосък минор"
синоним:
 • непълнолетен

5. Not of legal age

 • "Minor children"
  synonym:
 • minor
 • ,
 • nonaged
 • ,
 • underage

5. Не е на пълнолетие

 • "Малки деца"
синоним:
 • непълнолетен,
 • неработещи,
 • непълнолетен

6. Of lesser seriousness or danger

 • "Suffered only minor injuries"
 • "Some minor flooding"
 • "A minor tropical disturbance"
  synonym:
 • minor

6. С по-малка сериозност или опасност

 • "Страда само от леки наранявания"
 • "Някакво незначително наводнение"
 • "Леко тропическо смущение"
синоним:
 • непълнолетен

7. Of your secondary field of academic concentration or specialization

  synonym:
 • minor

7. На вашата вторична област на академична концентрация или специализация

синоним:
 • непълнолетен

8. Of the younger of two boys with the same family name

 • "Jones minor"
  synonym:
 • minor(ip)

8. На по-младите от две момчета със същото фамилно име

 • "„джоунс минор“"
синоним:
 • минор ( ip )

9. Warranting only temporal punishment

 • "Venial sin"
  synonym:
 • minor
 • ,
 • venial

9. Гарантира само временно наказание

 • "Отмъстителен грях"
синоним:
 • непълнолетен,
 • венален

10. Limited in size or scope

 • "A small business"
 • "A newspaper with a modest circulation"
 • "Small-scale plans"
 • "A pocket-size country"
  synonym:
 • minor
 • ,
 • modest
 • ,
 • small
 • ,
 • small-scale
 • ,
 • pocket-size
 • ,
 • pocket-sized

10. Ограничени по размер или обхват

 • "Малък бизнес"
 • "Вестник със скромен тираж"
 • "Планове в малки мащаби"
 • "Страна с джобен размер"
синоним:
 • непълнолетен,
 • скромен,
 • малък,
 • малък мащаб,
 • джобен размер,
 • джобни размери