Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mil" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "мил" на български език

EnglishBulgarian

Mil

[Мил]
/mɪl/

noun

1. A cypriot monetary unit equal to one thousandth of a pound

  synonym:
 • mil

1. Кипърска парична единица, равна на една хилядна от лира

  синоним:
 • мили

2. A swedish unit of length equivalent to 10 km

  synonym:
 • mile
 • ,
 • mil
 • ,
 • Swedish mile

2. Шведска единица с дължина, еквивалентна на 10 км

  синоним:
 • миля
 • ,
 • мили
 • ,
 • Шведска миля

3. A unit of length equal to one thousandth of an inch

 • Used to specify thickness (e.g., of sheets or wire)
  synonym:
 • mil

3. Единица дължина, равна на една хилядна от инч

 • Използва се за определяне на дебелина (, например, на листове или тел )
  синоним:
 • мили

4. A metric unit of volume equal to one thousandth of a liter

  synonym:
 • milliliter
 • ,
 • millilitre
 • ,
 • mil
 • ,
 • ml
 • ,
 • cubic centimeter
 • ,
 • cubic centimetre
 • ,
 • cc

4. Метрична единица обем, равна на една хилядна част от литър

  синоним:
 • милилитър
 • ,
 • мили
 • ,
 • мл
 • ,
 • кубичен сантиметър
 • ,
 • ср

5. An angular unit used in artillery

 • Equal to 1/6400 of a complete revolution
  synonym:
 • mil

5. Ъглова единица, използвана в артилерията

 • Равен на 1/6400 от пълна революция
  синоним:
 • мили