Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "meridian" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "меридиан" на български език

EnglishBulgarian

Meridian

[меридиан]
/mərɪdiən/

noun

1. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

1. Най-високото ниво или степен, постижима

 • Най-високият етап на развитие
 • "Неговите пейзажи се смятаха за акме на красотата"
 • "Даровете на художника са на мястото им"
 • "В разгара на кариерата си"
 • "Върхът на съвършенството"
 • "Лятото беше в своя пик"
 • "...катапултира айнщайн до върха на славата"
 • "Срещата на върха на неговата амбиция"
 • "Толкова много най-високи суперлативи, постигнати от човека"
 • "На върха на професията си"
  синоним:
 • acme
 • ,
 • височина
 • ,
 • кота
 • ,
 • връх
 • ,
 • среща на върха
 • ,
 • превъзходен
 • ,
 • меридиан
 • ,
 • върха на върха

2. A town in eastern mississippi

  synonym:
 • Meridian

2. Град в източна мисисипи

  синоним:
 • меридиан

3. An imaginary great circle on the surface of the earth passing through the north and south poles at right angles to the equator

 • "All points on the same meridian have the same longitude"
  synonym:
 • meridian
 • ,
 • line of longitude

3. Въображаем голям кръг по повърхността на земята, минаващ през северния и южния полюс под прав ъгъл спрямо екватора

 • "Всички точки на един и същи меридиан имат една и съща дължина"
  синоним:
 • меридиан
 • ,
 • линия на дължина

adjective

1. Of or happening at noon

 • "Meridian hour"
  synonym:
 • meridian

1. На или се случва по обяд

 • "Меридиански час"
  синоним:
 • меридиан

2. Being at the best stage of development

 • "Our manhood's prime vigor"- robert browning
  synonym:
 • prime
 • ,
 • meridian

2. Да бъде в най-добрия етап на развитие

 • "Основната енергичност на нашето мъжество" - робърт браунинг
  синоним:
 • премиер
 • ,
 • меридиан