Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Meet на български език

EnglishBulgarian

Meet

/mit/

noun

1. A meeting at which a number of athletic contests are held

  synonym:
 • meet
 • ,
 • sports meeting

1. Среща, на която се провеждат редица атлетически състезания

синоним:
 • среща,
 • спортна среща

verb

1. Come together

 • "I'll probably see you at the meeting"
 • "How nice to see you again!"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • run into
 • ,
 • encounter
 • ,
 • run across
 • ,
 • come across
 • ,
 • see

1. Се съберат

 • "„вероятно ще се видим на срещата“"
 • "Колко е приятно да те видя отново!"
синоним:
 • среща,
 • тичам,
 • среща,
 • тичам отсреща,
 • се натъкна,
 • виж

2. Get together socially or for a specific purpose

  synonym:
 • meet
 • ,
 • get together

2. Събирайте се социално или с конкретна цел

синоним:
 • среща,
 • съберете се

3. Be adjacent or come together

 • "The lines converge at this point"
  synonym:
 • converge
 • ,
 • meet

3. Бъдете съседни или се съберете

 • "„линиите се сближават в този момент“"
синоним:
 • сближаване,
 • среща

4. Fill or meet a want or need

  synonym:
 • meet
 • ,
 • satisfy
 • ,
 • fill
 • ,
 • fulfill
 • ,
 • fulfil

4. Попълнете или посрещнете желание или нужда

синоним:
 • среща,
 • удовлетворява,
 • запълване,
 • изпълни,
 • изпълни

5. Satisfy a condition or restriction

 • "Does this paper meet the requirements for the degree?"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • fit
 • ,
 • conform to

5. Отговарят на условие или ограничение

 • "Този документ отговаря ли на изискванията за степента?"
синоним:
 • среща,
 • приляга,
 • съответства на

6. Satisfy or fulfill

 • "Meet a need"
 • "This job doesn't match my dreams"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • match
 • ,
 • cope with

6. Удовлетворява или изпълнява

 • "Срещнете нужда"
 • "Тази работа не съответства на мечтите ми"
синоним:
 • среща,
 • мач,
 • се справят

7. Collect in one place

 • "We assembled in the church basement"
 • "Let's gather in the dining room"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • gather
 • ,
 • assemble
 • ,
 • forgather
 • ,
 • foregather

7. Събирайте на едно място

 • "„сглобихме се в мазето на църквата“"
 • "„да се съберем в трапезарията“"
синоним:
 • среща,
 • събирам,
 • сглобявам,
 • Forgather,
 • предсказание

8. Get to know

 • Get acquainted with
 • "I met this really handsome guy at a bar last night!"
 • "We met in singapore"
  synonym:
 • meet

8. Опознавам

 • Запознайте се
 • "Срещнах този наистина красив човек в бар снощи!"
 • "Срещнахме се в сингапур"
синоним:
 • среща

9. Meet by design

 • Be present at the arrival of
 • "Can you meet me at the train station?"
  synonym:
 • meet

9. Отговарят по дизайн

 • Присъства при пристигането на
 • "- можеш ли да ме срещнеш на гарата?"
синоним:
 • среща

10. Contend against an opponent in a sport, game, or battle

 • "Princeton plays yale this weekend"
 • "Charlie likes to play mary"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • encounter
 • ,
 • play
 • ,
 • take on

10. Се бори срещу противник в спорт, игра или битка

 • "Принстън играе йейл този уикенд"
 • "„чарли обича да играе мери“"
синоним:
 • среща,
 • среща,
 • игра,
 • поемам

11. Experience as a reaction

 • "My proposal met with much opposition"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • encounter
 • ,
 • receive

11. Опит като реакция

 • "„моето предложение срещна много противопоставяне“"
синоним:
 • среща,
 • среща,
 • получаване

12. Undergo or suffer

 • "Meet a violent death"
 • "Suffer a terrible fate"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • meet

12. Претърпявам или страдам

 • "Срещнете се с насилствена смърт"
 • "Страда ужасна съдба"
синоним:
 • страда,
 • среща

13. Be in direct physical contact with

 • Make contact
 • "The two buildings touch"
 • "Their hands touched"
 • "The wire must not contact the metal cover"
 • "The surfaces contact at this point"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • adjoin
 • ,
 • meet
 • ,
 • contact

13. Да бъде в пряк физически контакт с

 • Направете контакт
 • "„двете сгради докосват“"
 • "„техните ръце докоснаха“"
 • "„телта не трябва да контактува с металния капак“"
 • "„повърхностите контактуват в този момент“"
синоним:
 • докосване,
 • прилежащ,
 • среща,
 • контакт

adjective

1. Being precisely fitting and right

 • "It is only meet that she should be seated first"
  synonym:
 • fitting
 • ,
 • meet

1. Точно приляга и правилно

 • "Само на среща е, че тя трябва да бъде седнала първа"
синоним:
 • монтаж,
 • среща

Examples of using

I have to meet with Tom.
Трябва да се срещна с Том.
I have to meet Tom.
Трябва да се срещна с Том.
I have to go meet with Tom.
Трябва да отида да се видя с Том.