Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "meat" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "месо" на български език

EnglishBulgarian

Meat

[Месо]
/mit/

noun

1. The flesh of animals (including fishes and birds and snails) used as food

  synonym:
 • meat

1. Месото на животни (, включително риби и птици и охлюви ), използвани като храна

синоним:
 • месо

2. The inner and usually edible part of a seed or grain or nut or fruit stone

 • "Black walnut kernels are difficult to get out of the shell"
  synonym:
 • kernel
 • ,
 • meat

2. Вътрешната и обикновено годни за консумация част от семе или зърно или орех или плодов камък

 • "Черните орехови ядки са трудни за излизане от черупката"
синоним:
 • ядро,
 • месо

3. The choicest or most essential or most vital part of some idea or experience

 • "The gist of the prosecutor's argument"
 • "The heart and soul of the republican party"
 • "The nub of the story"
  synonym:
 • kernel
 • ,
 • substance
 • ,
 • core
 • ,
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • essence
 • ,
 • gist
 • ,
 • heart
 • ,
 • heart and soul
 • ,
 • inwardness
 • ,
 • marrow
 • ,
 • meat
 • ,
 • nub
 • ,
 • pith
 • ,
 • sum
 • ,
 • nitty-gritty

3. Най-добрата или най-съществената или най-жизненоважната част от някаква идея или опит

 • "Същността на аргумента на прокурора"
 • "Сърцето и душата на републиканската партия"
 • "Нубът на историята"
синоним:
 • ядро,
 • вещество,
 • сърцевина,
 • център,
 • център,
 • същност,
 • Gist,
 • сърце,
 • сърце и душа,
 • вътрешност,
 • Marrow,
 • месо,
 • Nub,
 • Пит,
 • сума,
 • Nitty-Gritty

Examples of using

Don't just eat fish. Eat some meat, too.
Не яж само риба. Яж и някакво друго месо.
Which did you eat, fish or meat?
Ти какво яде, риба или месо?
I asked the butcher to trim all the fat off of the meat.
Помолих месаря да премахне всичката мазнина от месото.