Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mean" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "средно" на български език

EnglishBulgarian

Mean

[Среден]
/min/

noun

1. An average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n

  synonym:
 • mean
 • ,
 • mean value

1. Средно n числа, изчислени чрез добавяне на някаква функция на числата и разделяне на някаква функция на n

  синоним:
 • средно
 • ,
 • средна стойност

verb

1. Mean or intend to express or convey

 • "You never understand what i mean!"
 • "What do his words intend?"
  synonym:
 • mean
 • ,
 • intend

1. Означава или възнамерява да изрази или предаде

 • "Никога не разбираш какво имам предвид!"
 • "Какво възнамеряват думите му?"
  синоним:
 • средно
 • ,
 • намерение

2. Have as a logical consequence

 • "The water shortage means that we have to stop taking long showers"
  synonym:
 • entail
 • ,
 • imply
 • ,
 • mean

2. Имат като логично следствие

 • "„недостигът на вода означава, че трябва да спрем да приемаме дълги душове“"
  синоним:
 • в резултат на това
 • ,
 • подразбиращи
 • ,
 • средно

3. Denote or connote

 • "`maison' means `house' in french"
 • "An example sentence would show what this word means"
  synonym:
 • mean
 • ,
 • intend
 • ,
 • signify
 • ,
 • stand for

3. Обозначаване или конотиране

 • "Maison "означава" къща "на френски"
 • "„примерно изречение би показало какво означава тази дума“"
  синоним:
 • средно
 • ,
 • намерение
 • ,
 • означава
 • ,
 • стойка за

4. Have in mind as a purpose

 • "I mean no harm"
 • "I only meant to help you"
 • "She didn't think to harm me"
 • "We thought to return early that night"
  synonym:
 • intend
 • ,
 • mean
 • ,
 • think

4. Имат предвид като цел

 • "Искам да кажа, че няма вреда"
 • "„исках само да ти помогна“"
 • "Тя не мислеше да ми навреди"
 • "„мислехме да се върнем рано тази нощ“"
  синоним:
 • намерение
 • ,
 • средно
 • ,
 • мисля

5. Have a specified degree of importance

 • "My ex-husband means nothing to me"
 • "Happiness means everything"
  synonym:
 • mean

5. Имат определена степен на важност

 • "Бившият ми съпруг не означава нищо за мен"
 • "„щастието означава всичко“"
  синоним:
 • средно

6. Intend to refer to

 • "I'm thinking of good food when i talk about france"
 • "Yes, i meant you when i complained about people who gossip!"
  synonym:
 • think of
 • ,
 • have in mind
 • ,
 • mean

6. Възнамеряват да се позовават на

 • "Мисля за добра храна, когато говоря за франция"
 • "Да, имах предвид теб, когато се оплаквах от хора, които клюкарстват!"
  синоним:
 • мисля за
 • ,
 • имам предвид
 • ,
 • средно

7. Destine or designate for a certain purpose

 • "These flowers were meant for you"
  synonym:
 • mean

7. Предопределете или обозначете с определена цел

 • "„тези цветя бяха предназначени за вас“"
  синоним:
 • средно

adjective

1. Approximating the statistical norm or average or expected value

 • "The average income in new england is below that of the nation"
 • "Of average height for his age"
 • "The mean annual rainfall"
  synonym:
 • average
 • ,
 • mean(a)

1. Сближаване на статистическата норма или средната или очакваната стойност

 • "Средният доход в нова англия е под този на нацията"
 • "На средна височина за възрастта му"
 • "Средните годишни валежи"
  синоним:
 • среден
 • ,
 • средно ( a )

2. Characterized by malice

 • "A hateful thing to do"
 • "In a mean mood"
  synonym:
 • hateful
 • ,
 • mean

2. Характеризира се със злоба

 • "Омразно нещо за правене"
 • "В средно настроение"
  синоним:
 • омразен
 • ,
 • средно

3. Having or showing an ignoble lack of honor or morality

 • "That liberal obedience without which your army would be a base rabble"- edmund burke
 • "Taking a mean advantage"
 • "Chok'd with ambition of the meaner sort"- shakespeare
 • "Something essentially vulgar and meanspirited in politics"
  synonym:
 • base
 • ,
 • mean
 • ,
 • meanspirited

3. Да има или да показва незначителна липса на чест или морал

 • "Онова либерално послушание, без което вашата армия би била основна раба" - едмънд бърк
 • "Като средно предимство"
 • "Чок с амбиция на по-малкия вид" - шекспир
 • "Нещо по същество вулгарно и обезсърчено в политиката"
  синоним:
 • база
 • ,
 • средно
 • ,
 • аспириран

4. Excellent

 • "Famous for a mean backhand"
  synonym:
 • mean

4. Отличен

 • "Известен със среден бекхенд"
  синоним:
 • средно

5. Marked by poverty befitting a beggar

 • "A beggarly existence in the slums"
 • "A mean hut"
  synonym:
 • beggarly
 • ,
 • mean

5. Белязана от бедност, подходяща за просяк

 • "Просетно съществуване в бедняшките квартали"
 • "Средна колиба"
  синоним:
 • просяк
 • ,
 • средно

6. (used of persons or behavior) characterized by or indicative of lack of generosity

 • "A mean person"
 • "He left a miserly tip"
  synonym:
 • mean
 • ,
 • mingy
 • ,
 • miserly
 • ,
 • tight

6. (, използвани от лица или поведение ), характеризиращи се с или показателни за липса на щедрост

 • "Среден човек"
 • "Той остави скучен съвет"
  синоним:
 • средно
 • ,
 • Минг
 • ,
 • мизерно
 • ,
 • стегнат

7. (used of sums of money) so small in amount as to deserve contempt

  synonym:
 • beggarly
 • ,
 • mean

7. ( използва се от парични суми ) толкова малка сума, че заслужава презрение

  синоним:
 • просяк
 • ,
 • средно

8. Of no value or worth

 • "I was caught in the bastardly traffic"
  synonym:
 • bastardly
 • ,
 • mean

8. Без стойност или стойност

 • "„бях хванат в копелевия трафик“"
  синоним:
 • копеле
 • ,
 • средно

Examples of using

I didn't mean to embarrass you.
Нямах намерение да те поставям в неудобно положение.
When my doctor told me to eat more vegetables, he didn't mean French fries.
Когато докторът ми каза да ям повече зеленчуци, той нямаше предвид пържени картофки.
I didn't mean to hurt anyone's feelings.
Аз не съм искала да нараня ничии чувства.