Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Manifold на български език

EnglishBulgarian

Manifold

/mænəfoʊld/

noun

1. A pipe that has several lateral outlets to or from other pipes

  synonym:
 • manifold

1. Тръба, която има няколко странични изхода към или от други тръби

  синоним:
 • колектор

2. A lightweight paper used with carbon paper to make multiple copies

 • "An original and two manifolds"
  synonym:
 • manifold paper
 • ,
 • manifold

2. Лека хартия, използвана с въглеродна хартия за изработка на няколко копия

 • "Оригинал и два многообразието"
  синоним:
 • многообразна хартия
 • ,
 • колектор

3. A set of points such as those of a closed surface or an analogue in three or more dimensions

  synonym:
 • manifold

3. Набор от точки като тези на затворена повърхност или аналог в три или повече измерения

  синоним:
 • колектор

verb

1. Make multiple copies of

 • "Multiply a letter"
  synonym:
 • manifold

1. Направете няколко копия на

 • "Множество писмо"
  синоним:
 • колектор

2. Combine or increase by multiplication

 • "He managed to multiply his profits"
  synonym:
 • multiply
 • ,
 • manifold

2. Комбинирайте или увеличете чрез умножение

 • "„той успя да умножи печалбите си“"
  синоним:
 • умножи
 • ,
 • колектор

adjective

1. Many and varied

 • Having many features or forms
 • "Manifold reasons"
 • "Our manifold failings"
 • "Manifold intelligence"
 • "The multiplex opportunities in high technology"
  synonym:
 • manifold
 • ,
 • multiplex

1. Много и разнообразни

 • С много функции или форми
 • "Прояви причини"
 • "Нашите многобройни провали"
 • "Проявяваща интелигентност"
 • "Многословните възможности във високите технологии"
  синоним:
 • колектор
 • ,
 • мултиплекс