Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Magazine на български език

EnglishBulgarian

Magazine

/mægəzin/

noun

1. A periodic publication containing pictures and stories and articles of interest to those who purchase it or subscribe to it

 • "It takes several years before a magazine starts to break even or make money"
  synonym:
 • magazine
 • ,
 • mag

1. Периодична публикация, съдържаща снимки и истории и статии, представляващи интерес за тези, които я купуват или абонират за нея

 • "„отнема няколко години, преди списание да започне да се разпада или да печели пари“"
  синоним:
 • списание
 • ,
 • маг

2. Product consisting of a paperback periodic publication as a physical object

 • "Tripped over a pile of magazines"
  synonym:
 • magazine

2. Продукт, състоящ се от периодична публикация на меки корици като физически обект

 • "Разкъсан над купчина списания"
  синоним:
 • списание

3. A business firm that publishes magazines

 • "He works for a magazine"
  synonym:
 • magazine
 • ,
 • magazine publisher

3. Бизнес фирма, която публикува списания

 • "Той работи за списание"
  синоним:
 • списание
 • ,
 • издателство на списания

4. A light-tight supply chamber holding the film and supplying it for exposure as required

  synonym:
 • magazine
 • ,
 • cartridge

4. Светлоустойчива камера за подаване, която държи филма и го доставя за излагане според нуждите

  синоним:
 • списание
 • ,
 • касета

5. A storehouse (as a compartment on a warship) where weapons and ammunition are stored

  synonym:
 • magazine
 • ,
 • powder store
 • ,
 • powder magazine

5. Склад ( като отделение на военен кораб ), където се съхраняват оръжия и боеприпаси

  синоним:
 • списание
 • ,
 • магазин за прах
 • ,
 • прахово списание

6. A metal frame or container holding cartridges

 • Can be inserted into an automatic gun
  synonym:
 • cartridge holder
 • ,
 • cartridge clip
 • ,
 • clip
 • ,
 • magazine

6. Метална рамка или контейнер, държащ патрони

 • Може да бъде поставен в автоматичен пистолет
  синоним:
 • държач на касета
 • ,
 • клип за касета
 • ,
 • клип
 • ,
 • списание

Examples of using

I lent him a magazine.
Дадох му назаем едно списание.
I found the new magazine very interesting.
Новото списание ми се стори много интересно.
Don't throw away this magazine.
Не изхвърляй това списание.