Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lodge" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "лодж" на български език

EnglishBulgarian

Lodge

[ложа]
/lɑʤ/

noun

1. English physicist who studied electromagnetic radiation and was a pioneer of radiotelegraphy (1851-1940)

  synonym:
 • Lodge
 • ,
 • Sir Oliver Lodge
 • ,
 • Sir Oliver Joseph Lodge

1. Английски физик, който изучава електромагнитното излъчване и е пионер на радиотелеграфията ( 1851-1940 )

  синоним:
 • ложа
 • ,
 • Сър Оливър Лодж
 • ,
 • Сър Оливър Джоузеф Лодж

2. A formal association of people with similar interests

 • "He joined a golf club"
 • "They formed a small lunch society"
 • "Men from the fraternal order will staff the soup kitchen today"
  synonym:
 • club
 • ,
 • social club
 • ,
 • society
 • ,
 • guild
 • ,
 • gild
 • ,
 • lodge
 • ,
 • order

2. Формална асоциация на хора с подобни интереси

 • "Той се присъедини към голф клуб"
 • "Те създадоха малко общество за обяд"
 • "Мъже от братския ред ще обслужват кухнята за супа днес"
  синоним:
 • клуб
 • ,
 • социален клуб
 • ,
 • обществото
 • ,
 • гилдия
 • ,
 • Gild
 • ,
 • квартира
 • ,
 • поръчка

3. Small house at the entrance to the grounds of a country mansion

 • Usually occupied by a gatekeeper or gardener
  synonym:
 • lodge

3. Малка къща на входа на територията на селско имение

 • Обикновено заети от вратар или градинар
  синоним:
 • квартира

4. A small (rustic) house used as a temporary shelter

  synonym:
 • lodge
 • ,
 • hunting lodge

4. Малка ( селска къща ), използвана като временен подслон

  синоним:
 • квартира
 • ,
 • ловен дом

5. Any of various native american dwellings

  synonym:
 • lodge
 • ,
 • indian lodge

5. Всяко от различни жилища на индианците

  синоним:
 • квартира
 • ,
 • индийска квартира

6. A hotel providing overnight lodging for travelers

  synonym:
 • hostel
 • ,
 • hostelry
 • ,
 • inn
 • ,
 • lodge
 • ,
 • auberge

6. Хотел, осигуряващ нощувка за пътници

  синоним:
 • хостел
 • ,
 • хан
 • ,
 • квартира
 • ,
 • Auberge

verb

1. Be a lodger

 • Stay temporarily
 • "Where are you lodging in paris?"
  synonym:
 • lodge

1. Бъди квартирант

 • Остани временно
 • "Къде нощувате в париж?"
  синоним:
 • квартира

2. Put, fix, force, or implant

 • "Lodge a bullet in the table"
 • "Stick your thumb in the crack"
  synonym:
 • lodge
 • ,
 • wedge
 • ,
 • stick
 • ,
 • deposit

2. Поставете, фиксирайте, насилвайте или имплантирайте

 • "Избяга куршум в масата"
 • "Залепете палеца си в пукнатината"
  синоним:
 • квартира
 • ,
 • клин
 • ,
 • пръчка
 • ,
 • депозит

3. File a formal charge against

 • "The suspect was charged with murdering his wife"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • lodge
 • ,
 • file

3. Заведе официално обвинение срещу

 • "Заподозреният е обвинен в убийство на жена си"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • квартира
 • ,
 • файл

4. Provide housing for

 • "We are lodging three foreign students this semester"
  synonym:
 • lodge
 • ,
 • accommodate

4. Осигурете жилища за

 • "„ние настаняваме трима чуждестранни студенти през този семестър“"
  синоним:
 • квартира
 • ,
 • настанявам