Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "line" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "линия" на български език

EnglishBulgarian

Line

[Линия]
/laɪn/

noun

1. A formation of people or things one beside another

 • "The line of soldiers advanced with their bayonets fixed"
 • "They were arrayed in line of battle"
 • "The cast stood in line for the curtain call"
  synonym:
 • line

1. Формация от хора или неща един до друг

 • "Линията на войниците напредна с фиксирани щикове"
 • "Те бяха събрани в ред на битката"
 • "Актьорският състав застана на опашка за обаждането на завесата"
синоним:
 • линия

2. A mark that is long relative to its width

 • "He drew a line on the chart"
  synonym:
 • line

2. Маркировка, която е дълга спрямо ширината му

 • "„той нарисува линия на диаграмата“"
синоним:
 • линия

3. A formation of people or things one behind another

 • "The line stretched clear around the corner"
 • "You must wait in a long line at the checkout counter"
  synonym:
 • line

3. Формиране на хора или неща един зад друг

 • "Линията се простираше ясно зад ъгъла"
 • "Трябва да изчакате в дълъг ред на гишето за каси"
синоним:
 • линия

4. A length (straight or curved) without breadth or thickness

 • The trace of a moving point
  synonym:
 • line

4. Дължина ( права или извита ) без широчина или дебелина

 • Следата на движеща се точка
синоним:
 • линия

5. Text consisting of a row of words written across a page or computer screen

 • "The letter consisted of three short lines"
 • "There are six lines in every stanza"
  synonym:
 • line

5. Текст, състоящ се от ред думи, написани на страница или компютърен екран

 • "Писмото се състоеше от три кратки реда"
 • "Има шест реда във всяка строфа"
синоним:
 • линия

6. A single frequency (or very narrow band) of radiation in a spectrum

  synonym:
 • line

6. Единична честота ( или много тясна лента ) радиация в спектър

синоним:
 • линия

7. A fortified position (especially one marking the most forward position of troops)

 • "They attacked the enemy's line"
  synonym:
 • line

7. Укрепена позиция ( особено една, маркираща най-предното положение на войските )

 • "Те нападнаха линията на врага"
синоним:
 • линия

8. A course of reasoning aimed at demonstrating a truth or falsehood

 • The methodical process of logical reasoning
 • "I can't follow your line of reasoning"
  synonym:
 • argumentation
 • ,
 • logical argument
 • ,
 • argument
 • ,
 • line of reasoning
 • ,
 • line

8. Курс на разсъждения, насочен към демонстриране на истина или лъжа

 • Методичният процес на логическо разсъждение
 • "„не мога да следвам вашия ред на разсъждения“"
синоним:
 • аргументация,
 • логически аргумент,
 • аргумент,
 • ред на разсъждения,
 • линия

9. A conductor for transmitting electrical or optical signals or electric power

  synonym:
 • cable
 • ,
 • line
 • ,
 • transmission line

9. Проводник за предаване на електрически или оптични сигнали или електрическа енергия

синоним:
 • кабел,
 • линия,
 • преносна линия

10. A connected series of events or actions or developments

 • "The government took a firm course"
 • "Historians can only point out those lines for which evidence is available"
  synonym:
 • course
 • ,
 • line

10. Свързана серия от събития или действия или разработки

 • "Правителството пое твърд курс"
 • "Историците могат да посочат само онези редове, за които има доказателства"
синоним:
 • курс,
 • линия

11. A spatial location defined by a real or imaginary unidimensional extent

  synonym:
 • line

11. Пространствено местоположение, дефинирано от реална или въображаема едноизмерна степен

синоним:
 • линия

12. A slight depression in the smoothness of a surface

 • "His face has many lines"
 • "Ironing gets rid of most wrinkles"
  synonym:
 • wrinkle
 • ,
 • furrow
 • ,
 • crease
 • ,
 • crinkle
 • ,
 • seam
 • ,
 • line

12. Лека депресия в гладкостта на повърхността

 • "Лицето му има много линии"
 • "Гладенето се отървава от повечето бръчки"
синоним:
 • бръчкане,
 • бразда,
 • гънка,
 • набръчкам,
 • шев,
 • линия

13. A pipe used to transport liquids or gases

 • "A pipeline runs from the wells to the seaport"
  synonym:
 • pipeline
 • ,
 • line

13. Тръба, използвана за транспортиране на течности или газове

 • "Тръбопровод се движи от кладенците до морското пристанище"
синоним:
 • тръбопровод,
 • линия

14. The road consisting of railroad track and roadbed

  synonym:
 • line
 • ,
 • railway line
 • ,
 • rail line

14. Пътят, състоящ се от железопътна линия и пътно платно

синоним:
 • линия,
 • железопътна линия,
 • железопътна линия

15. A telephone connection

  synonym:
 • telephone line
 • ,
 • phone line
 • ,
 • telephone circuit
 • ,
 • subscriber line
 • ,
 • line

15. Телефонна връзка

синоним:
 • телефонна линия,
 • телефонна линия,
 • телефонна верига,
 • абонатна линия,
 • линия

16. Acting in conformity

 • "In line with"
 • "He got out of line"
 • "Toe the line"
  synonym:
 • line

16. Действащи в съответствие

 • "В съответствие с"
 • "Той излезе извън линия"
 • "Пръст на линията"
синоним:
 • линия

17. The descendants of one individual

 • "His entire lineage has been warriors"
  synonym:
 • lineage
 • ,
 • line
 • ,
 • line of descent
 • ,
 • descent
 • ,
 • bloodline
 • ,
 • blood line
 • ,
 • blood
 • ,
 • pedigree
 • ,
 • ancestry
 • ,
 • origin
 • ,
 • parentage
 • ,
 • stemma
 • ,
 • stock

17. Потомците на един индивид

 • "Целият му род е бил воини"
синоним:
 • родословие,
 • линия,
 • линия на спускане,
 • спускане,
 • кръвна линия,
 • кръвна линия,
 • кръв,
 • родословие,
 • потекло,
 • произход,
 • родителство,
 • стърчаща,
 • запас

18. Something (as a cord or rope) that is long and thin and flexible

 • "A washing line"
  synonym:
 • line

18. Нещо ( като кабел или въже ), което е дълго и тънко и гъвкаво

 • "Линия за измиване"
синоним:
 • линия

19. The principal activity in your life that you do to earn money

 • "He's not in my line of business"
  synonym:
 • occupation
 • ,
 • business
 • ,
 • job
 • ,
 • line of work
 • ,
 • line

19. Основната дейност в живота ви, която правите, за да печелите пари

 • "Той не е в моята дейност"
синоним:
 • професия,
 • бизнес,
 • работа,
 • работа,
 • линия

20. In games or sports

 • A mark indicating positions or bounds of the playing area
  synonym:
 • line

20. В игри или спорт

 • Маркировка, показваща позиции или граници на игралната зона
синоним:
 • линия

21. (often plural) a means of communication or access

 • "It must go through official channels"
 • "Lines of communication were set up between the two firms"
  synonym:
 • channel
 • ,
 • communication channel
 • ,
 • line

21. ( често множествено число ) средство за комуникация или достъп

 • "Трябва да премине през официални канали"
 • "Между двете фирми бяха създадени линии за комуникация"
синоним:
 • канал,
 • комуникационен канал,
 • линия

22. A particular kind of product or merchandise

 • "A nice line of shoes"
  synonym:
 • line
 • ,
 • product line
 • ,
 • line of products
 • ,
 • line of merchandise
 • ,
 • business line
 • ,
 • line of business

22. Определен вид продукт или стоки

 • "Хубава линия обувки"
синоним:
 • линия,
 • продуктова линия,
 • линия продукти,
 • линия на стоките,
 • бизнес линия,
 • бизнес

23. A commercial organization serving as a common carrier

  synonym:
 • line

23. Търговска организация, служеща като общ превозвач

синоним:
 • линия

24. Space for one line of print (one column wide and 1/14 inch deep) used to measure advertising

  synonym:
 • agate line
 • ,
 • line

24. Пространство за един ред печат ( една колона широка и 1/14 инча дълбочина ), използвана за измерване на реклама

синоним:
 • agate линия,
 • линия

25. The maximum credit that a customer is allowed

  synonym:
 • credit line
 • ,
 • line of credit
 • ,
 • bank line
 • ,
 • line
 • ,
 • personal credit line
 • ,
 • personal line of credit

25. Максималният кредит, че е разрешен клиент

синоним:
 • кредитна линия,
 • кредитна линия,
 • банкова линия,
 • линия,
 • лична кредитна линия,
 • лична кредитна линия

26. A succession of notes forming a distinctive sequence

 • "She was humming an air from beethoven"
  synonym:
 • tune
 • ,
 • melody
 • ,
 • air
 • ,
 • strain
 • ,
 • melodic line
 • ,
 • line
 • ,
 • melodic phrase

26. Последователност от ноти, образуващи отличителна последователност

 • "Тя тананикаше въздух от бетовен"
синоним:
 • мелодия,
 • мелодия,
 • въздух,
 • напрежение,
 • мелодична линия,
 • линия,
 • мелодична фраза

27. Persuasive but insincere talk that is usually intended to deceive or impress

 • "`let me show you my etchings' is a rather worn line"
 • "He has a smooth line but i didn't fall for it"
 • "That salesman must have practiced his fast line of talk"
  synonym:
 • line

27. Убедителни, но неискрени разговори, които обикновено са предназначени да заблудят или впечатлят

 • "Нека ви покажа моите офорти "е доста износена линия"
 • "Той има гладка линия, но аз не паднах за това"
 • "Този продавач сигурно е практикувал бързата си линия на разговори"
синоним:
 • линия

28. A short personal letter

 • "Drop me a line when you get there"
  synonym:
 • note
 • ,
 • short letter
 • ,
 • line
 • ,
 • billet

28. Кратко лично писмо

 • "Пусни ми линия, когато стигнеш до там"
синоним:
 • бележка,
 • кратко писмо,
 • линия,
 • заготовка

29. A conceptual separation or distinction

 • "There is a narrow line between sanity and insanity"
  synonym:
 • line
 • ,
 • dividing line
 • ,
 • demarcation
 • ,
 • contrast

29. Концептуално разделяне или разграничение

 • "Има тясна линия между здравината и безумието"
синоним:
 • линия,
 • разделителна линия,
 • разграничаване,
 • контраст

30. Mechanical system in a factory whereby an article is conveyed through sites at which successive operations are performed on it

  synonym:
 • production line
 • ,
 • assembly line
 • ,
 • line

30. Механична система във фабрика, при която изделие се предава чрез сайтове, на които се извършват последователни операции върху него

синоним:
 • производствена линия,
 • монтажна линия,
 • линия

verb

1. Be in line with

 • Form a line along
 • "Trees line the riverbank"
  synonym:
 • line
 • ,
 • run along

1. Бъдете в съответствие с

 • Образуват линия по протежение
 • "Дървета линия на брега на реката"
синоним:
 • линия,
 • тичам заедно

2. Cover the interior of

 • "Line the gloves"
 • "Line a chimney"
  synonym:
 • line

2. Покрийте интериора на

 • "Реда ръкавиците"
 • "Линия комин"
синоним:
 • линия

3. Make a mark or lines on a surface

 • "Draw a line"
 • "Trace the outline of a figure in the sand"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • draw
 • ,
 • line
 • ,
 • describe
 • ,
 • delineate

3. Направете маркировка или линии върху повърхността

 • "Начертайте линия"
 • "Проследете очертанията на фигура в пясъка"
синоним:
 • следа,
 • теглене,
 • линия,
 • описване,
 • очертавам

4. Mark with lines

 • "Sorrow had lined his face"
  synonym:
 • line

4. Маркирайте с линии

 • "Скърбият беше подплатил лицето му"
синоним:
 • линия

5. Fill plentifully

 • "Line one's pockets"
  synonym:
 • line

5. Попълнете изобилно

 • "Линейни джобове"
синоним:
 • линия

6. Reinforce with fabric

 • "Lined books are more enduring"
  synonym:
 • line

6. Армировка с плат

 • "Облицовани книги са по-трайни"
синоним:
 • линия

Examples of using

I have Tom on the line.
Свързах се с Том онлайн.
He's the one who heads the marketing of the perfumes line.
Той е човекът, който оглавява маркетинга на парфюмите.