Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lifeless" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "безжизнен" на български език

EnglishBulgarian

Lifeless

[Безжизнен]
/laɪfləs/

adjective

1. Deprived of life

 • No longer living
 • "A lifeless body"
  synonym:
 • lifeless
 • ,
 • exanimate

1. Лишен от живот

 • Вече не живея
 • "Безжизнено тяло"
  синоним:
 • безжизнен
 • ,
 • exanimate

2. Destitute or having been emptied of life or living beings

 • "After the dance the littered and lifeless ballroom echoed hollowly"
  synonym:
 • lifeless

2. Лишен или изпразнен от живот или живи същества

 • "След танца осеяната и безжизнена бална зала отекна кухо"
  синоним:
 • безжизнен

3. Lacking animation or excitement or activity

 • "The party being dead we left early"
 • "It was a lifeless party until she arrived"
  synonym:
 • lifeless

3. Липсва анимация или вълнение или активност

 • "Партията е мъртва, която напуснахме рано"
 • "Беше безжизнено парти, докато тя пристигна"
  синоним:
 • безжизнен

4. Not having the capacity to support life

 • "A lifeless planet"
  synonym:
 • lifeless

4. Да няма способността да поддържа живота

 • "Безжизнена планета"
  синоним:
 • безжизнен