Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lid" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "капак" на български език

EnglishBulgarian

Lid

[Капак]
/lɪd/

noun

1. Either of two folds of skin that can be moved to cover or open the eye

 • "His lids would stay open no longer"
  synonym:
 • eyelid
 • ,
 • lid
 • ,
 • palpebra

1. Или от две гънки на кожата, които могат да бъдат преместени, за да покрият или отворят окото

 • "Капаците му вече няма да останат отворени"
  синоним:
 • клепач
 • ,
 • капак
 • ,
 • палпебра

2. A movable top or cover (hinged or separate) for closing the opening at the top of a box, chest, jar, pan, etc.

 • "He raised the piano lid"
  synonym:
 • lid

2. Подвижен плот или капак ( шарнирен или отделен ) за затваряне на отвора в горната част на кутия, гръден кош, буркан, тиган и т.н.

 • "Той вдигна капака на пианото"
  синоним:
 • капак

3. Headdress that protects the head from bad weather

 • Has shaped crown and usually a brim
  synonym:
 • hat
 • ,
 • chapeau
 • ,
 • lid

3. Шапка, която предпазва главата от лошо време

 • Има оформена корона и обикновено ръб
  синоним:
 • шапка
 • ,
 • Chapeau
 • ,
 • капак