Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lend" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "заем" на български език

EnglishBulgarian

Lend

[Заемам]
/lɛnd/

verb

1. Bestow a quality on

 • "Her presence lends a certain cachet to the company"
 • "The music added a lot to the play"
 • "She brings a special atmosphere to our meetings"
 • "This adds a light note to the program"
  synonym:
 • lend
 • ,
 • impart
 • ,
 • bestow
 • ,
 • contribute
 • ,
 • add
 • ,
 • bring

1. Дайте качество на

 • "„нейното присъствие дава известна кешета на компанията“"
 • "„музиката добави много към пиесата“"
 • "„тя носи специална атмосфера на нашите срещи“"
 • "„това добавя лека бележка към програмата“"
  синоним:
 • заем
 • ,
 • пристъпвам
 • ,
 • дари
 • ,
 • допринасят
 • ,
 • добавям
 • ,
 • донасям

2. Give temporarily

 • Let have for a limited time
 • "I will lend you my car"
 • "Loan me some money"
  synonym:
 • lend
 • ,
 • loan

2. Дай временно

 • Нека да има за ограничено време
 • "Ще ти заема колата"
 • "Заеми ми малко пари"
  синоним:
 • заем

3. Have certain characteristics of qualities for something

 • Be open or vulnerable to
 • "This story would lend itself well to serialization on television"
 • "The current system lends itself to great abuse"
  synonym:
 • lend

3. Имат определени характеристики на качествата за нещо

 • Да бъдат отворени или уязвими към
 • "„тази история би се поддала добре на сериализацията по телевизията“"
 • "„сегашната система се поддава на големи злоупотреби“"
  синоним:
 • заем

Examples of using

I never lend my USB drive to others.
Никога не давам флашката си назем на други хора.
In brief, I need money. Please lend it to me!
Накратко, трябват ми пари. Би ли ми заел, ако обичаш?
I will lend you this CD on condition that you don't lend it to anyone else.
Ще ти дам този диск, при условие, че не го заемаш на никой друг.