Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leave" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "оставете" на български език

EnglishBulgarian

Leave

[Напусне]
/liv/

noun

1. The period of time during which you are absent from work or duty

 • "A ten day's leave to visit his mother"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • leave of absence

1. Периодът, през който отсъствате от работа или мито

 • "Десетдневен отпуск за посещение на майка му"
  синоним:
 • отпуск

2. Permission to do something

 • "She was granted leave to speak"
  synonym:
 • leave

2. Разрешение да направя нещо

 • "Тя получи разрешение да говори"
  синоним:
 • отпуск

3. The act of departing politely

 • "He disliked long farewells"
 • "He took his leave"
 • "Parting is such sweet sorrow"
  synonym:
 • farewell
 • ,
 • leave
 • ,
 • leave-taking
 • ,
 • parting

3. Актът на учтиво заминаване

 • "Той не харесваше дълги сбогувания"
 • "Той си взе отпуск"
 • "Раздялата е такава сладка скръб"
  синоним:
 • сбогом
 • ,
 • отпуск
 • ,
 • напускане
 • ,
 • раздяла

verb

1. Go away from a place

 • "At what time does your train leave?"
 • "She didn't leave until midnight"
 • "The ship leaves at midnight"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • go forth
 • ,
 • go away

1. Отидете далеч от място

 • "По кое време тръгва влакът ви?"
 • "Тя не си тръгна до полунощ"
 • "„корабът тръгва в полунощ“"
  синоним:
 • отпуск
 • ,
 • давай
 • ,
 • си отивай

2. Go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness

 • "She left a mess when she moved out"
 • "His good luck finally left him"
 • "Her husband left her after 20 years of marriage"
 • "She wept thinking she had been left behind"
  synonym:
 • leave

2. Отидете и оставете след себе си, умишлено или чрез пренебрежение или забрава

 • "Тя остави каша, когато се изнесе"
 • "Успехът му най-накрая го напусна"
 • "Съпругът й я напусна след 20 години брак"
 • "Тя плачеше, мислейки, че е оставена назад"
  синоним:
 • отпуск

3. Act or be so as to become in a specified state

 • "The inflation left them penniless"
 • "The president's remarks left us speechless"
  synonym:
 • leave

3. Действайте или бъдете така, че да станете в определено състояние

 • "„инфлацията ги остави без пари“"
 • "„забележките на президента ни оставиха без думи“"
  синоним:
 • отпуск

4. Leave unchanged or undisturbed or refrain from taking

 • "Leave it as is"
 • "Leave the young fawn alone"
 • "Leave the flowers that you see in the park behind"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • leave alone
 • ,
 • leave behind

4. Оставете непроменен или необезпокояван или се въздържайте от вземане

 • "Остави го както е"
 • "Оставете младата фауна сама"
 • "Оставете цветята, които виждате в парка отзад"
  синоним:
 • отпуск
 • ,
 • остави на мира
 • ,
 • остави след себе си

5. Move out of or depart from

 • "Leave the room"
 • "The fugitive has left the country"
  synonym:
 • exit
 • ,
 • go out
 • ,
 • get out
 • ,
 • leave

5. Излезте или се отдалечете от

 • "Остави стаята"
 • "Беглецът е напуснал страната"
  синоним:
 • изход
 • ,
 • Излез
 • ,
 • махай се
 • ,
 • отпуск

6. Make a possibility or provide opportunity for

 • Permit to be attainable or cause to remain
 • "This leaves no room for improvement"
 • "The evidence allows only one conclusion"
 • "Allow for mistakes"
 • "Leave lots of time for the trip"
 • "This procedure provides for lots of leeway"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • allow for
 • ,
 • allow
 • ,
 • provide

6. Направете възможност или предоставете възможност за

 • Разрешение да бъде постижимо или да остане причина
 • "„това не оставя място за подобрение“"
 • "„доказателствата позволяват само едно заключение“"
 • "Позволете за грешки"
 • "Оставете много време за пътуването"
 • "„тази процедура предвижда много свобода на действие“"
  синоним:
 • отпуск
 • ,
 • позволява
 • ,
 • разрешително
 • ,
 • предоставям

7. Have as a result or residue

 • "The water left a mark on the silk dress"
 • "Her blood left a stain on the napkin"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • result
 • ,
 • lead

7. Имат в резултат или остатък

 • "„водата остави отпечатък върху копринената рокля“"
 • "Кръвта й остави петно по салфетката"
  синоним:
 • отпуск
 • ,
 • резултат
 • ,
 • олово

8. Remove oneself from an association with or participation in

 • "She wants to leave"
 • "The teenager left home"
 • "She left her position with the red cross"
 • "He left the senate after two terms"
 • "After 20 years with the same company, she pulled up stakes"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • depart
 • ,
 • pull up stakes

8. Премахнете се от асоциация или участие в

 • "Тя иска да си тръгне"
 • "„тийнейджърът напусна дома“"
 • "„тя напусна позицията си с червения кръст“"
 • "„той напусна сената след два мандата“"
 • "След 20 години със същата компания тя изтегли залози"
  синоним:
 • отпуск
 • ,
 • заминавам
 • ,
 • издърпайте колове

9. Put into the care or protection of someone

 • "He left the decision to his deputy"
 • "Leave your child the nurse's care"
  synonym:
 • entrust
 • ,
 • leave

9. Поставени в грижата или защитата на някого

 • "„той остави решението на своя заместник“"
 • "Оставете детето си на грижите на медицинската сестра"
  синоним:
 • поверява
 • ,
 • отпуск

10. Leave or give by will after one's death

 • "My aunt bequeathed me all her jewelry"
 • "My grandfather left me his entire estate"
  synonym:
 • bequeath
 • ,
 • will
 • ,
 • leave

10. Оставете или дайте по желание след смъртта

 • "Леля ми завеща всичките си бижута"
 • "Дядо ми остави цялото си имение"
  синоним:
 • завесата
 • ,
 • ще
 • ,
 • отпуск

11. Have left or have as a remainder

 • "That left the four of us"
 • "19 minus 8 leaves 11"
  synonym:
 • leave

11. Са напуснали или имат като остатък

 • "„това остави четиримата“"
 • "19 минус 8 листа 11"
  синоним:
 • отпуск

12. Be survived by after one's death

 • "He left six children"
 • "At her death, she left behind her husband and 11 cats"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • leave behind

12. Да бъде оцелял след смъртта на човек

 • "„той остави шест деца“"
 • "При смъртта си тя остави след себе си съпруга си и 11 котки"
  синоним:
 • отпуск
 • ,
 • остави след себе си

13. Transmit (knowledge or skills)

 • "Give a secret to the russians"
 • "Leave your name and address here"
 • "Impart a new skill to the students"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • leave
 • ,
 • give
 • ,
 • pass on

13. Предавайте ( знания или умения )

 • "Дайте тайна на руснаците"
 • "Оставете името и адреса си тук"
 • "Придайте ново умение на студентите"
  синоним:
 • пристъпвам
 • ,
 • отпуск
 • ,
 • давам
 • ,
 • предай

14. Leave behind unintentionally

 • "I forgot my umbrella in the restaurant"
 • "I left my keys inside the car and locked the doors"
  synonym:
 • forget
 • ,
 • leave

14. Оставете след себе си неволно

 • "„забравих чадъра си в ресторанта“"
 • "Оставих ключовете си вътре в колата и заключих вратите"
  синоним:
 • забрави
 • ,
 • отпуск

Examples of using

You should leave immediately.
Трябва да напуснеш веднага.
Tom thought it wasn't a good idea to leave Mary at home without a babysitter.
Том си помисли, че не е добра идея да оставя Мери вкъщи без детегледачка.
Tom didn't want to leave Mary behind.
Том не искаше да изоставя Мери.