Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leash" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "каишка" на български език

EnglishBulgarian

Leash

[Каишка]
/liʃ/

noun

1. Restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal

  synonym:
 • leash
 • ,
 • tether
 • ,
 • lead

1. Обезопасяване, състоящо се от въже ( или лека верига ), използвано за ограничаване на животно

  синоним:
 • каишка
 • ,
 • тетер
 • ,
 • олово

2. The cardinal number that is the sum of one and one and one

  synonym:
 • three
 • ,
 • 3
 • ,
 • III
 • ,
 • trio
 • ,
 • threesome
 • ,
 • tierce
 • ,
 • leash
 • ,
 • troika
 • ,
 • triad
 • ,
 • trine
 • ,
 • trinity
 • ,
 • ternary
 • ,
 • ternion
 • ,
 • triplet
 • ,
 • tercet
 • ,
 • terzetto
 • ,
 • trey
 • ,
 • deuce-ace

2. Кардиналното число, което е сумата от едно и едно и едно

  синоним:
 • три
 • ,
 • 3
 • ,
 • III
 • ,
 • трио
 • ,
 • тройка
 • ,
 • Tierce
 • ,
 • каишка
 • ,
 • триада
 • ,
 • тригон
 • ,
 • триединство
 • ,
 • трънлив
 • ,
 • Ternion
 • ,
 • триплет
 • ,
 • терцет
 • ,
 • терзет
 • ,
 • Трей
 • ,
 • deuce-Ace

3. A figurative restraint

 • "Asked for a collar on program trading in the stock market"
 • "Kept a tight leash on his emotions"
 • "He's always gotten a long leash"
  synonym:
 • collar
 • ,
 • leash

3. Обмислена сдържаност

 • "Поиска яка за търговия с програми на фондовия пазар"
 • "Държаше стегнат каишка на емоциите си"
 • "Той винаги е получил дълга каишка"
  синоним:
 • яка
 • ,
 • каишка

verb

1. Fasten with a rope

 • "Rope the bag securely"
  synonym:
 • rope
 • ,
 • leash

1. Закопчайте с въже

 • "Въже чантата сигурно"
  синоним:
 • въже
 • ,
 • каишка