Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leading" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "водене" на български език

EnglishBulgarian

Leading

[Водещ]
/lidɪŋ/

noun

1. Thin strip of metal used to separate lines of type in printing

  synonym:
 • lead
 • ,
 • leading

1. Тънка лента от метал, използвана за разделяне на линии от типа при печат

  синоним:
 • олово
 • ,
 • водещ

2. The activity of leading

 • "His leadership inspired the team"
  synonym:
 • leadership
 • ,
 • leading

2. Дейността на водещия

 • "Ръководството му вдъхнови екипа"
  синоним:
 • лидерство
 • ,
 • водещ

adjective

1. Indicating the most important performer or role

 • "The leading man"
 • "Prima ballerina"
 • "Prima donna"
 • "A star figure skater"
 • "The starring role"
 • "A stellar role"
 • "A stellar performance"
  synonym:
 • leading(p)
 • ,
 • prima(p)
 • ,
 • star(p)
 • ,
 • starring(p)
 • ,
 • stellar(a)

1. Посочване на най-важния изпълнител или роля

 • "Водещият човек"
 • "Прима балерина"
 • "Примадона"
 • "Звезда фигурист"
 • "Главната роля"
 • "Звездна роля"
 • "Звездно изпълнение"
  синоним:
 • водещ ( p )
 • ,
 • прима ( p )
 • ,
 • звезда ( p )
 • ,
 • с участието ( p )
 • ,
 • звездна ( a )

2. Greatest in importance or degree or significance or achievement

 • "Our greatest statesmen"
 • "The country's leading poet"
 • "A preeminent archeologist"
  synonym:
 • leading(a)
 • ,
 • preeminent

2. Най-голямо значение или степен или значение или постижение

 • "Най-големите ни държавници"
 • "Водещият поет в страната"
 • "Изтъкнат археолог"
  синоним:
 • водещ ( a )
 • ,
 • превъзходен

3. Going or proceeding or going in advance

 • Showing the way
 • "We rode in the leading car"
 • "The leading edge of technology"
  synonym:
 • leading

3. Отиване или продължаване или отиване предварително

 • Показване на пътя
 • "Карахме във водещата кола"
 • "Водещият ръб на технологията"
  синоним:
 • водещ

4. Having the leading position or higher score in a contest

 • "He is ahead by a pawn"
 • "The leading team in the pennant race"
  synonym:
 • ahead(p)
 • ,
 • in the lead
 • ,
 • leading

4. С водеща позиция или по-висок резултат в състезание

 • "Той е напред от пешка"
 • "Водещият отбор в състезанието на пеналта"
  синоним:
 • напред ( p )
 • ,
 • в преднина
 • ,
 • водещ