Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lead" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "олово" на български език

EnglishBulgarian

Lead

[Повеждам]
/lɛd/

noun

1. An advantage held by a competitor in a race

 • "He took the lead at the last turn"
  synonym:
 • lead

1. Предимство, държано от състезател в състезание

 • "Той пое преднината при последния завой"
синоним:
 • олово

2. A soft heavy toxic malleable metallic element

 • Bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull grey
 • "The children were playing with lead soldiers"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • Pb
 • ,
 • atomic number 82

2. Мек тежък токсичен ковък метален елемент

 • Синкаво бяло, когато е прясно нарязано, но опетнява лесно до тъмно сиво
 • "Децата играеха с водещи войници"
синоним:
 • олово,
 • PB,
 • атомно число 82

3. Evidence pointing to a possible solution

 • "The police are following a promising lead"
 • "The trail led straight to the perpetrator"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • track
 • ,
 • trail

3. Доказателства, сочещи възможно решение

 • "Полицията следва обещаваща преднина"
 • "Пътеката водеше право към извършителя"
синоним:
 • олово,
 • песен,
 • пътека

4. A position of leadership (especially in the phrase `take the lead')

 • "He takes the lead in any group"
 • "We were just waiting for someone to take the lead"
 • "They didn't follow our lead"
  synonym:
 • lead

4. Позиция на лидерство ( особено във фразата "поемете водеща позиция" )

 • "Той поема водеща роля във всяка група"
 • "Просто чакахме някой да поеме ръководството"
 • "Те не последваха нашето ръководство"
синоним:
 • олово

5. The angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile)

  synonym:
 • lead

5. Ъгълът между посоката, към която е насочен пистолетът, и позицията на движеща се цел ( коригиране за времето на полет на ракетата )

синоним:
 • олово

6. The introductory section of a story

 • "It was an amusing lead-in to a very serious matter"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • lead-in
 • ,
 • lede

6. Уводната част на историята

 • "Това беше забавно водене към много сериозен въпрос"
синоним:
 • олово,
 • олово в,
 • lede

7. (sports) the score by which a team or individual is winning

  synonym:
 • lead

7. ( спорт ) резултатът, с който печели отбор или индивид

синоним:
 • олово

8. An actor who plays a principal role

  synonym:
 • star
 • ,
 • principal
 • ,
 • lead

8. Актьор, който играе главна роля

синоним:
 • звезда,
 • главница,
 • олово

9. (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base

 • "He took a long lead off first"
  synonym:
 • lead

9. ( бейзбол ) позицията, заета от базов бегач, подготвящ се за преминаване към следващата база

 • "Той взе дълга преднина първо"
синоним:
 • олово

10. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

10. Индикация за потенциална възможност

 • "Той получи бакшиш на фондовия пазар"
 • "Добра преднина за работа"
синоним:
 • връх,
 • олово,
 • волан,
 • поверителна информация,
 • вятър,
 • намек

11. A news story of major importance

  synonym:
 • lead
 • ,
 • lead story

11. Новина от голямо значение

синоним:
 • олово,
 • водеща история

12. The timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine

  synonym:
 • spark advance
 • ,
 • lead

12. Времето на запалване спрямо положението на буталото в двигател с вътрешно горене

синоним:
 • искра напред,
 • олово

13. Restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal

  synonym:
 • leash
 • ,
 • tether
 • ,
 • lead

13. Обезопасяване, състоящо се от въже ( или лека верига ), използвано за ограничаване на животно

синоним:
 • каишка,
 • тетер,
 • олово

14. Thin strip of metal used to separate lines of type in printing

  synonym:
 • lead
 • ,
 • leading

14. Тънка лента от метал, използвана за разделяне на линии от типа при печат

синоним:
 • олово,
 • водещ

15. Mixture of graphite with clay in different degrees of hardness

 • The marking substance in a pencil
  synonym:
 • lead
 • ,
 • pencil lead

15. Смес от графит с глина в различни степени на твърдост

 • Маркиращото вещество в молив
синоним:
 • олово,
 • олово на молив

16. A jumper that consists of a short piece of wire

 • "It was a tangle of jumper cables and clip leads"
  synonym:
 • jumper cable
 • ,
 • jumper lead
 • ,
 • lead
 • ,
 • booster cable

16. Джъмпер, който се състои от късо парче тел

 • "Това беше плетеница от джъмперни кабели и клип води"
синоним:
 • джъмпер кабел,
 • джъмпер олово,
 • олово,
 • бустер кабел

17. The playing of a card to start a trick in bridge

 • "The lead was in the dummy"
  synonym:
 • lead

17. Игра на карта, за да започне трик в мост

 • "Водещият беше в манекена"
синоним:
 • олово

verb

1. Take somebody somewhere

 • "We lead him to our chief"
 • "Can you take me to the main entrance?"
 • "He conducted us to the palace"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • take
 • ,
 • direct
 • ,
 • conduct
 • ,
 • guide

1. Заведи някого някъде

 • "Водим го при нашия началник"
 • "Можеш ли да ме заведеш до главния вход?"
 • "„той ни заведе до двореца“"
синоним:
 • олово,
 • вземам,
 • директен,
 • поведение,
 • водач

2. Have as a result or residue

 • "The water left a mark on the silk dress"
 • "Her blood left a stain on the napkin"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • result
 • ,
 • lead

2. Имат в резултат или остатък

 • "„водата остави отпечатък върху копринената рокля“"
 • "Кръвта й остави петно по салфетката"
синоним:
 • отпуск,
 • резултат,
 • олово

3. Tend to or result in

 • "This remark lead to further arguments among the guests"
  synonym:
 • lead

3. Са склонни или водят до

 • "„тази забележка води до допълнителни аргументи сред гостите“"
синоним:
 • олово

4. Travel in front of

 • Go in advance of others
 • "The procession was headed by john"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • head

4. Пътуване пред

 • Отидете предварително на другите
 • "„процесията беше оглавена от джон“"
синоним:
 • олово,
 • глава

5. Cause to undertake a certain action

 • "Her greed led her to forge the checks"
  synonym:
 • lead

5. Причина за предприемане на определени действия

 • "„алчността й я накара да подправя чековете“"
синоним:
 • олово

6. Stretch out over a distance, space, time, or scope

 • Run or extend between two points or beyond a certain point
 • "Service runs all the way to cranbury"
 • "His knowledge doesn't go very far"
 • "My memory extends back to my fourth year of life"
 • "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
  synonym:
 • run
 • ,
 • go
 • ,
 • pass
 • ,
 • lead
 • ,
 • extend

6. Разтегнете се на разстояние, пространство, време или обхват

 • Пуснете или разширете между две точки или извън определена точка
 • "„сервизът върви чак до кранбъри“"
 • "„знанието му не стига много далеч“"
 • "„паметта ми се простира до четвъртата ми година от живота“"
 • "„фактите се простират извън разглеждане на личните й активи“"
синоним:
 • тичам,
 • отивам,
 • проход,
 • олово,
 • удължавам

7. Be in charge of

 • "Who is heading this project?"
  synonym:
 • head
 • ,
 • lead

7. Отговаря за

 • "Кой ръководи този проект?"
синоним:
 • глава,
 • олово

8. Be ahead of others

 • Be the first
 • "She topped her class every year"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • top

8. Бъдете пред другите

 • Бъдете първи
 • "Тя оглавява класа си всяка година"
синоним:
 • олово,
 • връх

9. Be conducive to

 • "The use of computers in the classroom lead to better writing"
  synonym:
 • contribute
 • ,
 • lead
 • ,
 • conduce

9. Да бъде благоприятен за

 • "„използването на компютри в класната стая води до по-добро писане“"
синоним:
 • допринасят,
 • олово,
 • проводник

10. Lead, as in the performance of a composition

 • "Conduct an orchestra
 • Barenboim conducted the chicago symphony for years"
  synonym:
 • conduct
 • ,
 • lead
 • ,
 • direct

10. Олово, както при изпълнение на състав

 • "Дирижира оркестър
 • Баренбойм дирижира симфонията в чикаго от години"
синоним:
 • поведение,
 • олово,
 • директен

11. Lead, extend, or afford access

 • "This door goes to the basement"
 • "The road runs south"
  synonym:
 • go
 • ,
 • lead

11. Водят, разширяват или си позволяват достъп

 • "„тази врата отива в мазето“"
 • "„пътят тече на юг“"
синоним:
 • отивам,
 • олово

12. Move ahead (of others) in time or space

  synonym:
 • precede
 • ,
 • lead

12. Продължете напред ( на други ) във времето или пространството

синоним:
 • прецеди,
 • олово

13. Cause something to pass or lead somewhere

 • "Run the wire behind the cabinet"
  synonym:
 • run
 • ,
 • lead

13. Накарайте нещо да мине или да доведе някъде

 • "„изпълнете жицата зад шкафа“"
синоним:
 • тичам,
 • олово

14. Preside over

 • "John moderated the discussion"
  synonym:
 • moderate
 • ,
 • chair
 • ,
 • lead

14. Председателства

 • "„джон модерира дискусията“"
синоним:
 • умерен,
 • стол,
 • олово