Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lasting" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "трайна" на български език

EnglishBulgarian

Lasting

[Траен]
/læstɪŋ/

adjective

1. Continuing or enduring without marked change in status or condition or place

 • "Permanent secretary to the president"
 • "Permanent address"
 • "Literature of permanent value"
  synonym:
 • permanent
 • ,
 • lasting

1. Продължаване или издръжливост без маркирана промяна в състоянието или състоянието или мястото

 • "Постоянен секретар на президента"
 • "Постоянен адрес"
 • "Литература на постоянна стойност"
  синоним:
 • постоянен
 • ,
 • траен

2. Existing for a long time

 • "Hopes for a durable peace"
 • "A long-lasting friendship"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • lasting
 • ,
 • long-lasting
 • ,
 • long-lived

2. Съществува от дълго време

 • "Се надява на траен мир"
 • "Дълготрайно приятелство"
  синоним:
 • издръжлив
 • ,
 • траен
 • ,
 • дълготраен
 • ,
 • дълголетен

3. Retained

 • Not shed
 • "Persistent leaves remain attached past maturity"
 • "The persistent gills of fishes"
  synonym:
 • persistent
 • ,
 • lasting

3. Задържан

 • Не се хвърля
 • "Постоянните листа остават прикрепени миналата зрялост"
 • "Устойчивите хриле на риби"
  синоним:
 • упорит
 • ,
 • траен

4. Lasting a long time without change

 • "A lasting relationship"
  synonym:
 • lasting

4. Трае дълго време без промяна

 • "Трайна връзка"
  синоним:
 • траен