Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "landscape" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "пейзаж" на български език

EnglishBulgarian

Landscape

[Пейзаж]
/lændskep/

noun

1. An expanse of scenery that can be seen in a single view

  synonym:
 • landscape

1. Простор на пейзажа, който може да се види в един изглед

  синоним:
 • пейзаж

2. Painting depicting an expanse of natural scenery

  synonym:
 • landscape

2. Живопис, изобразяваща простор на природна природа

  синоним:
 • пейзаж

3. A genre of art dealing with the depiction of natural scenery

  synonym:
 • landscape
 • ,
 • landscape painting

3. Жанр на изкуството, занимаващ се с изобразяването на природната природа

  синоним:
 • пейзаж
 • ,
 • пейзажна живопис

4. An extensive mental viewpoint

 • "The political landscape looks bleak without a change of administration"
 • "We changed the landscape for solving the problem of payroll inequity"
  synonym:
 • landscape

4. Обширна умствена гледна точка

 • "Политическият пейзаж изглежда мрачен без промяна на администрацията"
 • "„променихме пейзажа за решаване на проблема с неравенството в заплатите“"
  синоним:
 • пейзаж

verb

1. Embellish with plants

 • "Let's landscape the yard"
  synonym:
 • landscape

1. Украсяват с растения

 • "„нека пейзажа на двора“"
  синоним:
 • пейзаж

2. Do landscape gardening

 • "My sons landscapes for corporations and earns a good living"
  synonym:
 • landscape

2. Направете ландшафтно градинарство

 • "„синовете ми пейзажи за корпорации и печелят добре“"
  синоним:
 • пейзаж