Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Jump на български език

EnglishBulgarian

Jump

/ʤəmp/

noun

1. A sudden and decisive increase

 • "A jump in attendance"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap

1. Внезапно и решително увеличение

 • "Скок в присъствието"
синоним:
 • скок,
 • скок

2. An abrupt transition

 • "A successful leap from college to the major leagues"
  synonym:
 • leap
 • ,
 • jump
 • ,
 • saltation

2. Рязък преход

 • "Успешен скок от колежа към големите лиги"
синоним:
 • скок,
 • скок,
 • солене

3. (film) an abrupt transition from one scene to another

  synonym:
 • jump

3. ( филм ) рязък преход от една сцена в друга

синоним:
 • скок

4. A sudden involuntary movement

 • "He awoke with a start"
  synonym:
 • startle
 • ,
 • jump
 • ,
 • start

4. Внезапно неволно движение

 • "Той се събуди с начало"
синоним:
 • стрес,
 • скок,
 • старт

5. Descent with a parachute

 • "He had done a lot of parachuting in the army"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • parachuting

5. Спускане с парашут

 • "Той беше направил много парашути в армията"
синоним:
 • скок,
 • парашутизация

6. The act of jumping

 • Propelling yourself off the ground
 • "He advanced in a series of jumps"
 • "The jumping was unexpected"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • jumping

6. Актът на скачане

 • Прогонвайки се от земята
 • "Той напредна в поредица от скокове"
 • "Скачането беше неочаквано"
синоним:
 • скок,
 • скачане

verb

1. Move forward by leaps and bounds

 • "The horse bounded across the meadow"
 • "The child leapt across the puddle"
 • "Can you jump over the fence?"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap
 • ,
 • bound
 • ,
 • spring

1. Придвижвайте се напред с скокове и граници

 • "„конят, ограничен през поляната“"
 • "„детето прескочи локвата“"
 • "- можеш ли да прескочиш оградата?"
синоним:
 • скок,
 • скок,
 • обвързан,
 • пролет

2. Move or jump suddenly, as if in surprise or alarm

 • "She startled when i walked into the room"
  synonym:
 • startle
 • ,
 • jump
 • ,
 • start

2. Движете се или скочете внезапно, сякаш в изненада или тревога

 • "Тя се стресна, когато влязох в стаята"
синоним:
 • стрес,
 • скок,
 • старт

3. Make a sudden physical attack on

 • "The muggers jumped the woman in the fur coat"
  synonym:
 • jump

3. Направете внезапна физическа атака на

 • "Мъгерите скочиха жената в коженото палто"
синоним:
 • скок

4. Increase suddenly and significantly

 • "Prices jumped overnight"
  synonym:
 • jump

4. Увеличете внезапно и значително

 • "„цените скочиха за една нощ“"
синоним:
 • скок

5. Be highly noticeable

  synonym:
 • leap out
 • ,
 • jump out
 • ,
 • jump
 • ,
 • stand out
 • ,
 • stick out

5. Бъдете силно забележими

синоним:
 • скочи,
 • изскочи,
 • скок,
 • изпъкнете,
 • стискам

6. Enter eagerly into

 • "He jumped into the game"
  synonym:
 • jump

6. Влезте нетърпеливо

 • "„той скочи в играта“"
синоним:
 • скок

7. Rise in rank or status

 • "Her new novel jumped high on the bestseller list"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • jump
 • ,
 • climb up

7. Повишаване на ранг или статус

 • "„новият й роман скочи високо в списъка на бестселърите“"
синоним:
 • възход,
 • скок,
 • изкачи се нагоре

8. Jump down from an elevated point

 • "The parachutist didn't want to jump"
 • "Every year, hundreds of people jump off the golden gate bridge"
 • "The widow leapt into the funeral pyre"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap
 • ,
 • jump off

8. Скочи надолу от повдигната точка

 • "Парашутистът не искаше да скача"
 • "Всяка година стотици хора скачат от моста на golden gate"
 • "Вдовицата скочи в погребалната пира"
синоним:
 • скок,
 • скок,
 • скочи

9. Run off or leave the rails

 • "The train derailed because a cow was standing on the tracks"
  synonym:
 • derail
 • ,
 • jump

9. Избягайте или оставете релсите

 • "Влакът дерайлира, защото крава стоеше на коловозите"
синоним:
 • дерайл,
 • скок

10. Jump from an airplane and descend with a parachute

  synonym:
 • chute
 • ,
 • parachute
 • ,
 • jump

10. Скочете от самолет и слезете с парашут

синоним:
 • улей,
 • парашут,
 • скок

11. Cause to jump or leap

 • "The trainer jumped the tiger through the hoop"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap

11. Причина за скок или скок

 • "Треньорът прескочи тигъра през обръча"
синоним:
 • скок,
 • скок

12. Start (a car engine whose battery is dead) by connecting it to another car's battery

  synonym:
 • jumpstart
 • ,
 • jump-start
 • ,
 • jump

12. Стартирайте ( автомобилен двигател, чиято батерия е мъртва ), като го свържете към батерията на друг автомобил

синоним:
 • скок старт,
 • скок-старт,
 • скок

13. Bypass

 • "He skipped a row in the text and so the sentence was incomprehensible"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • pass over
 • ,
 • skip
 • ,
 • skip over

13. Обход

 • "„той прескочи ред в текста и така изречението беше неразбираемо“"
синоним:
 • скок,
 • минавам,
 • прескачане,
 • прескачам

14. Pass abruptly from one state or topic to another

 • "Leap into fame"
 • "Jump to a conclusion"
 • "Jump from one thing to another"
  synonym:
 • leap
 • ,
 • jump

14. Преминете рязко от една държава или тема в друга

 • "Скок в славата"
 • "Скок до заключение"
 • "Скок от едно нещо на друго"
синоним:
 • скок,
 • скок

15. Go back and forth

 • Swing back and forth between two states or conditions
  synonym:
 • alternate
 • ,
 • jump

15. Върви напред-назад

 • Люлеене напред-назад между две състояния или условия
синоним:
 • заместник,
 • скок

Examples of using

Tom and Mary were on the verge of diving, off the left edge of the sentence, in the infinite corpus, when they spotted underneath a shoal of hungry contributors, teeth out, ready to jump on them and shred their mistakes down to the last one.
Том и Мери аха-аха да скочат от левия край на изречението право в безкрайния корпус, когато забелязаха под себе си пасаж гладни контрибутори, озъбени, готови да им скочат и да разкъсат грешките им на парчета до една.
Go jump in the lake.
Давай,скачай в езерото.
How high can you jump?
Колко високо можеш да скачаш?