Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jellyfish" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "медуза" на български език

EnglishBulgarian

Jellyfish

[Медуза]
/ʤɛlifɪʃ/

noun

1. Large siphonophore having a bladderlike float and stinging tentacles

  synonym:
 • Portuguese man-of-war
 • ,
 • man-of-war
 • ,
 • jellyfish

1. Голям сифонофор с поплавък на пикочния мехур и жилещи пипала

  синоним:
 • Португалски мъж на войната
 • ,
 • човек на войната
 • ,
 • медузи

2. Any of numerous usually marine and free-swimming coelenterates that constitute the sexually reproductive forms of hydrozoans and scyphozoans

  synonym:
 • jellyfish

2. Всеки от многобройните обикновено морски и свободно плуващи колентерати, които представляват сексуално репродуктивните форми на хидрозои и сцифозои

  синоним:
 • медузи