Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "introduce" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "въвеждам" в българския език

EnglishBulgarian

Introduce

[Представете]
/ɪntrədus/

verb

1. Cause to come to know personally

 • "Permit me to acquaint you with my son"
 • "Introduce the new neighbors to the community"
  synonym:
 • introduce
 • ,
 • present
 • ,
 • acquaint

1. Причина да се запознаете лично

 • "Позволи ми да те запозная със сина си"
 • "Въведете новите съседи в общността"
  синоним:
 • въвеждам
 • ,
 • настояще
 • ,
 • познат

2. Bring something new to an environment

 • "A new word processor was introduced"
  synonym:
 • introduce
 • ,
 • innovate

2. Внесете нещо ново в една среда

 • "Въведен е нов текстообработващ процесор"
  синоним:
 • въвеждам
 • ,
 • иновация

3. Introduce

 • "Insert your ticket here"
  synonym:
 • insert
 • ,
 • enclose
 • ,
 • inclose
 • ,
 • stick in
 • ,
 • put in
 • ,
 • introduce

3. Въвеждам

 • "Вмъкни си билета тук"
  синоним:
 • вмъкване
 • ,
 • ограждам
 • ,
 • вкл
 • ,
 • залепете
 • ,
 • сложи
 • ,
 • въвеждам

4. Bring in a new person or object into a familiar environment

 • "He brought in a new judge"
 • "The new secretary introduced a nasty rumor"
  synonym:
 • bring in
 • ,
 • introduce

4. Вкарайте нов човек или предмет в позната среда

 • "Той доведе нов съдия"
 • "Новата секретарка внесе гаден слух"
  синоним:
 • вкарвам
 • ,
 • въвеждам

5. Bring in or establish in a new place or environment

 • "Introduce a rule"
 • "Introduce exotic fruits"
  synonym:
 • introduce

5. Въведете или установете на ново място или среда

 • "Въведете правило"
 • "Въведете екзотични плодове"
  синоним:
 • въвеждам

6. Put or introduce into something

 • "Insert a picture into the text"
  synonym:
 • insert
 • ,
 • infix
 • ,
 • enter
 • ,
 • introduce

6. Поставете или въведете нещо

 • "Вмъкване на картина в текста"
  синоним:
 • вмъкване
 • ,
 • инфикс
 • ,
 • въведете
 • ,
 • въвеждам

7. Bring before the public for the first time, as of an actor, song, etc.

  synonym:
 • introduce
 • ,
 • bring out

7. Изправете пред публиката за първи път, като на актьор, песен и т.н.

  синоним:
 • въвеждам
 • ,
 • изведи

8. Put before (a body)

 • "Introduce legislation"
  synonym:
 • introduce

8. Поставете преди (тяло)

 • "Въвеждане на законодателство"
  синоним:
 • въвеждам

9. Furnish with a preface or introduction

 • "She always precedes her lectures with a joke"
 • "He prefaced his lecture with a critical remark about the institution"
  synonym:
 • precede
 • ,
 • preface
 • ,
 • premise
 • ,
 • introduce

9. Обзавеждане с предговор или въведение

 • "Тя винаги предшества лекциите си с шега"
 • "Той предшества лекцията си с критична забележка за институцията"
  синоним:
 • предхождам
 • ,
 • предговор
 • ,
 • предпоставка
 • ,
 • въвеждам

10. Be a precursor of

 • "The fall of the berlin wall ushered in the post-cold war period"
  synonym:
 • inaugurate
 • ,
 • usher in
 • ,
 • introduce

10. Бъдете предшественик на

 • "Падането на берлинската стена постави началото на периода след студената война"
  синоним:
 • откриване
 • ,
 • въвеждам

Examples of using

Can you introduce me to a doctor who speaks French?
Можеш ли да ме запознаеш с лекар, който говори френски?
Can you introduce me to a lawyer who speaks French?
Може ли да ме запознаеш с адвокат, който говори френски?
Let me introduce you to Tom.
Нека те представя на Том.