Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intersection" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "пресечка" на български език

EnglishBulgarian

Intersection

[Пресечка]
/ɪntərsɛkʃən/

noun

1. A point where lines intersect

  synonym:
 • intersection
 • ,
 • intersection point
 • ,
 • point of intersection

1. Точка, в която линиите се пресичат

  синоним:
 • пресечка
 • ,
 • точка на пресичане

2. A junction where one street or road crosses another

  synonym:
 • intersection
 • ,
 • crossroad
 • ,
 • crossway
 • ,
 • crossing
 • ,
 • carrefour

2. Кръстовище, където една улица или път пресича друга

  синоним:
 • пресечка
 • ,
 • кръстопът
 • ,
 • кръстовище
 • ,
 • пресичане
 • ,
 • Карфур

3. A point or set of points common to two or more geometric configurations

  synonym:
 • intersection

3. Точка или набор от точки, общи за две или повече геометрични конфигурации

  синоним:
 • пресечка

4. The set of elements common to two or more sets

 • "The set of red hats is the intersection of the set of hats and the set of red things"
  synonym:
 • intersection
 • ,
 • product
 • ,
 • Cartesian product

4. Множеството елементи, общи за два или повече набора

 • "Наборът от червени шапки е пресечната точка на множеството шапки и множеството червени неща"
  синоним:
 • пресечка
 • ,
 • продукт
 • ,
 • Картезиански продукт

5. A representation of common ground between theories or phenomena

 • "There was no overlap between their proposals"
  synonym:
 • overlap
 • ,
 • convergence
 • ,
 • intersection

5. Представяне на обща позиция между теории или явления

 • "„нямаше припокриване между техните предложения“"
  синоним:
 • припокриване
 • ,
 • конвергенция
 • ,
 • пресечка

6. The act of intersecting (as joining by causing your path to intersect your target's path)

  synonym:
 • intersection

6. Актът на пресичане ( като присъединяване, като причинява пътя ви да пресича пътя на вашата цел )

  синоним:
 • пресечка